Nápověda

Český ekumenický překlad

— Pořádek v církvi

1  Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.
2  Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
3  Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém
4  a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,
5  byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
6  Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní,
7  a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné,
8  ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
9  Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
10  ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.
11  Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
12  a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku
13  a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.
14  On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
15  Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
© 2018 ERF Medien