Nápověda

Slovo na cestu

Návrat k Hospodinu

1 Ve druhém roce vlády perského krále Dareia oslovil Hospodin Berekjášova syna Zacharjáše (vnuka kněze Ida) a svěřil mu následující proroctví:
2 "Izraelci, jsem váš Hospodin a před mnoha lety jsem dal vašim předkům pocítit své rozhořčení.
3 Nyní vás ale vyzývám, abyste se ke mně vrátili, a já, všemocný Hospodin, vám opět projevím svou přízeň.
4 Nebuďte jako vaši předkové. Já sám, jejich Hospodin, jsem je varoval ústy svých proroků, aby zanechali páchání zla a nepravostí, ale oni mi nevěnovali pozornost a neuposlechli mě.
5 Vaši předkové ani ti, kdo jim předávali má poselství, už nežijí.
6 Ale jen si vzpomeňte, jak se naplnily mé předpovědi, s nimiž jsem vaše předky seznámil prostřednictvím svých služebníků proroků. Teprve potom se ke mně vrátili a s lítostí přiznali: "Všemocný Hospodin vyplnil svá varování a naložil s námi, jak jsme si za své jednání a provinění zasloužili.""

Zacharjáš vidí muže mezi myrtovými keři

7 "Dvacátý čtvrtý den jedenáctého měsíce téhož roku," píše dále prorok Zacharjáš, "mi Hospodin dal toto vidění:
8 V noci jsem spatřil roklinu porostlou myrtovými keři. Mezi nimi stál jezdec na ryšavém koni a za ním byli další jezdci na ryšavém, hnědém a bílém koni.
9-10 "Co to všechno znamená, můj pane," zeptal jsem se anděla stojícího mezi myrtovými keři, který mne oslovil. On odpověděl: "Vysvětlím ti to. Poslal je Hospodin, aby prošli a shlédli zemi."
11 Nato se ozvali jezdci a řekli andělovi: "Projeli jsme celý svět a zjistili, že všude panuje klid a mír."
12 Když to anděl slyšel, zvolal: "Všemocný Hospodine, jak dlouho ještě potrvá, než se slituješ nad Jeruzalémem a ostatními judskými městy, které již sedmdesát let nesou důsledky tvého rozhořčení?"
13 Hospodin dal andělovi laskavou a uklidňující odpověď.
14 Nato se anděl obrátil ke mně a řekl: "Oznam lidem toto poselství všemocného Hospodina: "Nesmírně mi záleží na Jeruzalému a hoře Sijón.
15 Proto se velmi hněvám na všechny národy, které zneužily situaci, kdy jsem chtěl dát Izraelcům mírné ponaučení, a způsobily jim velké utrpení.
16 Nyní však jako Hospodin slibuji, že prokáži Jeruzalému svou milost, nechám obnovit chrám a opravit celé město.
17 Všechna má města budou opět vzkvétat a já sám, všemocný Hospodin zajistím svému vyvolenému Jeruzalému pokoj.""

Zacharjáš vidí čtyři rohy a čtyři kováře

18 Krátce nato," píše Zacharjáš, "jsem spatřil čtyři zvířecí rohy.
19 Když jsem se opět otázal anděla, co tyto výjevy znamenají, odpověděl mi: "Rohy symbolizují čtyři světové mocnosti, které napadly a rozprášily Judsko, Izrael a Jeruzalém."
20 Nato mi Hospodin ukázal čtyři kováře.
21 Zeptal jsem se, co mají tito čtyři kováři za úkol udělat, a on mi odvětil: "Viděl jsi čtyři rohy, mocnosti, které hubily a pronásledovaly můj lid. Nyní však kováři svrhnou všechny tyto národy, neboť zneužily své moci proti Izraeli a rozehnaly jeho obyvatele."
© 2019 ERF Medien