Nápověda

Slovo na cestu

Sofonjáš předpovídá zničení Judska

1 V době, kdy V Judsku vládl Amónův syn Jóšijáš, oslovil Hospodin proroka Sofonjáše (potomka Kúšiho, Gedaljáše, Amarjáše a Chizkijáše) a svěřil mu následující proroctví:
2 "Hospodin prohlásil: "Zničím na zemi všechno živé.
3 Smetu lidi i zvířata, ptáky v povětří i ryby ve vodách. Všechno zlé a nečisté nechám zahynout a vyhladím z povrchu země lidskou rasu.
4 Zasáhnu také proti Judsku a všem obyvatelům Jeruzaléma. Vymýtím z jejich středu všechny falešné bohy a zbytky pohanství včetně odpadlých kněží.
5 Zahubím všechny, kdo na střechách uctívají slunce a hvězdy, i ty, kdo mi naoko přísahají věrnost, ale přitom slouží Melekovi.
6 Zahynou všichni, kdo se ke mně obrátili zády a nedbají na to, že jsem Hospodin.
7 Jsem nejvyšší vládce, a proto zmlkněte, neboť den mého soudu se blíží.
8 Jsem připraven obětovat svůj lid a pozval jsem národy, které můj rozsudek vykonají. Až přijde ten den, ztrestám knížata i královské potomky a také všechny, kdo jednají po vzoru cizích národů.
9 Zúčtuji s těmi, kdo ctí pohanské zvyky, a kdo plní chrámy svých falešných bohů kořistí získanou násilím.
10 Tehdy uslyšíte nářek od jeruzalémské Rybné brány. Budou hořekovat také obyvatelé nových částí města a z čtvrtí na kopcích se bude ozývat hlasitý rachot.
11 Všichni, kdo žijí v údolí, pak hlasitě zanaříkají, protože obchodníci a penězoměnci budou mrtví.
12 Tehdy si posvítím na celý Jeruzalém a potrestám ty, kdo si pokojně a samolibě namlouvají, že jsem Hospodin, který stejně nikdy neudělá nic dobrého ani zlého.
13 Dám zničit jejich obydlí a vyplenit jejich bohatství. Nebudou žít v domech, které si vystavěli, a nebudou pít víno z hroznů, které vypěstovali."
14 Velký den Hospodinova soudu je blízko," pokračuje Sofonjáš, "a přijde rychleji než se zdá. Bude tak strašný, že i ti nejstatečnější hořce zapláčí.
15 Bude to den hněvu, úzkosti a strachu, čas zkázy a neštěstí. Vše ztichne a potemní jako pod příkrovem černých mraků.
16 V ten den zazní polnice a povel k útoku proti opevněným městům a hradebním věžím.
17 Všechny, kdo se proti němu provinili, stihne Hospodin takovým soužením, že budou jako smyslů zbavení. Jejich krev se vylije do prachu a těla shnijí na holé zemi.
18 V den Hospodinova účtování jim nepomůže jejich bohatství, neboť plameny jeho rozhořčení pohltí celý svět. Rychle a znenadání skoncuje se všemi obyvateli země.
© 2019 ERF Medien