Nápověda

Slovo na cestu

Ozeášova žena a děti

1 Zde jsou zapsána poselství, která v době vlády judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a izraelského krále, Jóašova syna Jarobeáma předal Hospodin Beérovu synu Ozeášovi.
2 Když Hospodin promluvil k Ozeášovi poprvé, řekl mu: "Jdi a ožeň se s prostitutkou. Její potomci budou plody její nevěry a cizoložství. Udělej to proto, že celá země je zachvácena smilstvím. Není jiné východisko. Nadto se tak vaše manželství stane věrným obrazem otevřené morální zvrhlosti Izraelců a jejich lhostejnosti s jakou ke mně přistupují."
3 Ozeáš tedy šel a vzal si za ženu Diblajimovu dceru Gomeru. Krátce nato Gomera otěhotněla a porodila syna.
4-5 A tak Hospodin opět promluvil k Ozeášovi: "Dáš svému synu jméno Jizreel, neboť právě v údolí Jizreelu zanedlouho potrestám dynastii krále Jehúa za krvavý zločin, kterého se tam dopustil. Ukončím tak v údolí Jizreelu izraelské království a zlomím veškerou jeho moc."
6 Když po krátkém čase Gomera opět otěhotněla a přivedla na svět dceru, řekl Hospodin Ozeášovi: "Pojmenuješ svou dceru Lórucháma, (což znamená Už žádné slitování), protože už nebudu Izraelcům nadále prokazovat svou milost a stále znovu a znovu jim odpouštět.
7 Nad Judovými potomky se však smiluji a sám je bez pomoci jejich zbraní a jakéhokoliv boje zachráním a vysvobodím z rukou jejich nepřátel."
8 Sotva Gomera přestala kojit Lóruchámu, znovu počala a porodila dalšího syna.
9 I tentokrát se Ozeášovi ozval Hospodin a řekl mu: "Dej chlapci jméno Lóami (to je Nejste můj lid), protože Izraelci již nejsou mým lidem a já jsem přestal být jejich Bohem.
© 2019 ERF Medien