Nápověda

Slovo na cestu

Nehemjáš dostává neblahé zprávy o městě

1 Příběh Nehemjáše, syna Chakaljášova.V měsíci kislevu dvacátého roku vlády perského krále Artaxerxa, když jsem byl na hradě v Šúšanu,
2 navštívil mne Chananí, můj bratr, ještě s několika judskými muži. Zajímal jsem se, jak to vypadá v Jeruzalémě a jak se vede té hrstce Judejců, co vyvázli ze zajetí.
3 "Špatně," odpověděli mi, "moc špatně. Hradby jsou pořád ještě v rozvalinách a brány zničeny ohněm."
4 To mě zdrtilo, až jsem se rozplakal a musel si sednout. Byl jsem z té zprávy tak rozrušen, že jsem několik dní nejedl a jen se stále modlil.
5-7 "Bože," plakal jsem, "veliký a mocný Bože, věrný ve svých slibech a v lásce k těm, kdo tě milují a po-slouchají! Slyš mé prosby a shlédni na mne, nehodného služebníka, který se dnem i nocí modlí za tvůj národ! Ano, hřešili jsme proti tobě, já i moje rodina, neposlouchali jsme přikázání, která jsi nám poslal po svém služebníku Mojžíšovi, hanebně jsme je pošlapávali.
8 Pane, vzpomeň si, co jsi řekl Mojžíšovi: Jestli se ode mne vzdálíte, rozpráším vás mezi národy.
9 Ale když se zase vrátíte ke mně a k mým přikázáním a budete mne poslouchat, pak vás přivedu zpět do Jeruzaléma i z těch nejvzdálenějších končin světa, neboť Jeruzalém jsem si vyvolil za sídlo.
10 Jsme tvoji služebníci a tvůj lid, tvá velká moc nás zachránila.
11 Ó Pane, slyš mé volání! Skloň se k nám, kteří vzýváme tvé jméno! Stůj při mně, až půjdu za králem, abych ho požádal o laskavost, a nakloň ho příznivě mé prosbě!" (Byl jsem totiž královským číšníkem.)
© 2019 ERF Medien