Nápověda

Slovo na cestu

Soud nad hlavními městy

1 Za vlády judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše oslovil Hospodin Micheáše z Mórešetu a svěřil mu následující proroctví o Samaří a Jeruzalému:
2 Micheáš píše: "Zpozorněte, národy a všichni obyvatelé země! Vyslechněte obvinění, které proti vám vznesl Panovník Hospodin ze svého svatého chrámu.
3 Jen pohleďte, Hospodin už sestupuje ze svého trůnu a šlape po návrších země.
4 Když kráčí Hospodin, hory se taví jako vosk v ohni a údolí se propadají jako vody vodopádů.
5 Podobný osud čeká Izraelce, potomky Jákobovy, za jejich nepravosti a odpadnutí. Izraelce svedlo k provinění Samaří a Judejcům se stal kamenem úrazu Jeruzalém plný pohanství.
6 Hospodin praví: "Proto proměním Samaří v hromadu trosek, v širé pole, kde se pěstuje vinná réva. Smetu jeho sutiny do údolí a srovnám celé město se zemí.
7 Dám rozmetat všechny napodobeniny jeho falešných bohů a chrámové dary nechám zničit ohněm. Bohatství, které Samaří získalo z rituální prostituce, se opět stane kořistí a odměnou nevěrníků."
8 To vše mne dohání k pláči a nářku," pokračuje prorok Micheáš. "Na znamení svého smutku budu chodit bosý a bez šatů. Budu výt jako šakal a ronit krokodýlí slzy.
9 Vždyť na rány mého lidu není lék. Neštěstí postihlo i Judsko a zkáza pronikla dokonce branami Jeruzaléma.
10 Neříkejte o tom v Gatu a zatajte svůj pláč. Sypte si prach na hlavu v Bét-leafře a vy, kdo žijete v Šafíru,
11 opusťte město nazí a s hanbou. Nikdo z obyvatel Saanánu raději nevychází ven. Ze sousedního Bét-eselu je slyšet pláč, neboť město ztratilo oporu.
12 Obyvatelé Marótu s úzkostí čekají úlevu, protože Hospodin nechal proniknout zkázu až za brány Jeruzaléma.
13 Vy, občané Lakíše, zapřáhněte do vozů to nejlepší spřežení. Vždyť právě od vás se do Jeruzaléma rozšířily nepravosti severního Izraele.
14 Také Mórešet-gatu dejte dary na rozloučenou. Izraelští králové odhalí podlost obyvatel Akzíbu.
15 A proti vám, občané Maréši, postavím přemožitele. Sám slavný izraelský král se bude muset ukrýt v jeskyni v Adulámu.
16 Na znamení smutku se, Judejci, ostříhejte dohola jako supi, neboť vaše milované děti budou odvlečeny do zajetí.
© 2018 ERF Medien