Nápověda

Slovo na cestu

Bůh miluje svůj lid

1 Zde je zapsána věštba, kterou Hospodin svěřil Izraelcům prostřednictvím svého proroka Malachiáše:
2 "Jsem váš Hospodin a od samého počátku vás miluji. Přesto se tváříte nechápavě a ptáte se: "A jak se vlastně ta tvá láska projevuje?" Zapomněli jste snad, že váš praotec Jákob, kterému jsem projevil svou přízeň, měl staršího bratra Ezaua? Přesto jsem si vyvolil Jákoba a stal se mu Hospodinem.
3 A naopak Ezauovi jsem odepřel, co mu náleželo jako dříve narozenému. Hornaté území Edómu, na kterém jeho rod sídlil, jsem proměnil v pustinu, kde přežijí snad jen šakalové.
4 I dnes, kdy Edómci říkají, že se opět vzchopí a vystaví z trosek novou říši, jim odpovídám, že jejich snaha bude marná, protože toto dílo překazím. Jejich země se stane symbolem prokletí a jejich národ výstrahou věčného zatracení.
5 Až to spatříte na vlastní oči, změníte názor a řeknete: "Hospodinova veliká moc přesahuje hranice Izraele!"
6 Každý syn má ctít svého otce a služebník poslouchat svého pána. Já, všemocný Hospodin, jsem váš Otec a Pán, tak proč ke mně nemáte úctu a respekt? Právě vy, kněží, mnou nejvíce pohrdáte a ještě se drze ptáte, co proti vám mám. Jak se můžete ptát, čím mne urážíte,
7 když mi předkládáte podřadné oběti a rozhlašujete, že je úplně jedno, co mi kdo přinese na oltář.
8 Cožpak je v pořádku, když mně, všemocnému Hospodinu, přivádíte a obětujete slepá, zmrzačená a nemocná zvířata? Jen zkuste něco takového nabídnout správci své země. Myslíte, že z vás bude nadšený, že něco takového přijme?
9 Raději se modlete, abych se nad vámi slitoval, protože to, co mi vlastníma rukama nosíte, nemohu jako všemocný Hospodin přijmout.
10 Kéž by jeden z vás zavřel chrámová vrata, abyste na mém oltáři zbytečně nezapalovali obětní oheň. Nejsem s vámi jako všemocný Hospodin spokojen a nepřijmu žádné vaše oběti.
11 Celá země od východu k západu jednoho dne uzná mou velikost. Všechny národy mi jako všemocnému Hospodinu s úctou budou předkládat své nejlepší obětní dary a pálit na moji počest vonné kadidlo.
12 Jen vy mne ponižujete svou neúctou k mému oltáři a lhostejností k obětem.
13 Prohlašujete, že už toho máte akorát tak dost, a s opovržením ohrnujete nos. Mám snad ale od vás jako všemocný Hospodin přijímat za oběť zmrzačená či nemocná zvířata?
14 Každý, kdo přísahá, že mi ze svého stáda přinese řádnou oběť, ale nakonec mi předloží nanicovaté zvíře, bude zatracen. Neboť já, všemocný Hospodin, jsem nejvyšší král, kterému jednou vzdají svou úctu všechny národy světa.
© 2018 ERF Medien