Nápověda

Slovo na cestu

Bůh pověřuje Jozua

1 Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše řekl Bůh Núnovu synu Jozuovi:
2 "Protože Mojžíš, kterému jsi věrně stál po boku, je mrtev, stáváš se nyní novým vůdcem Izraele. Ty převedeš můj lid přes řeku Jordán do země, kterou jsem vám slíbil dát.
3 A tak to, co jsem řekl Mojžíšovi, opakuji nyní i tobě: Místo, na které šlápne vaše noha, se stane Izraelskou zemí.
4 Její hranice se budou rozprostírat od pouště na jihu až po Libanonské pohoří na severu, od velké řeky Eufratu na východě až po Středozemní moře na západě, včetně celé země Chetejců.
5 Po celou dobu tvého života nebude nikdo schopen tě porazit. Jako jsem byl s Mojžíšem, právě tak budu i s tebou. Nikdy tě nezklamu ani neopustím.
6 Buď silný a odvážný, vždyť jsem ti stále po boku. Ještě jste zemi nedobyli, ale já ti už nyní říkám, že ji rozdělíš mezi moje vyvolené, tak jak jsem ji slíbil jejich otcům.
7 Opravdu, jen buď silný a nebojácný! Naslouchej mému hlasu v zákoně a v učení, které jsem dal zapsat Mojžíšovi. Jestli budeš dbát na to, aby se moje slova plně projevila ve tvém jednání, zaručuji ti zdar v životě. Nebude to však zdar podle kritérií tohoto světa.
8 Neustále obracej pozornost lidu k Mojžíšovým knihám a také ty sám si zamiluj jejich každodenní čtení - a čti je nahlas! Jestli nebudeš povrchní, hluboce tě ovlivní a budeš jednat rozumně. Bez toho to nepůjde.
9 Pamatuj, že jsem ti přikázal, abys byl smělý a pevný! Budeš-li si tak počínat s plnou odpovědností a vědomím, opustí tě strach a obavy. Jinak tě starosti přerostou jako plevel, který se množí i bez tvého přičinění. Já jsem tvůj Pán a Bůh a kamkoliv půjdeš, budu ti vždy po boku."
10 A tak Jozue vydal představeným lidu nařízení:
11 "Projděte tábor a řekněte lidem, aby se připravili a nachystali si jídlo. Ještě tři dny a překročíme Jordán. Dobudeme zemi a vytvoříme si z ní domov pro nás i pro naše děti, jak nám to Bůh slíbil."
12 Potom Jozue promluvil k starším rodu Rúbenovců, Gádovců a polovině rodu Manasesova:
13 "Pamatujete si, co vám kdysi položil na srdce Boží služebník Mojžíš? Stále myslím na to, jak řekl: ‚Hospodin, váš Bůh, vám dá odpočinek v této části země.'
14 A tak vaše ženy, děti i dobytek zůstanou zde na pravé straně Jordánu, jak jste to žádali na Mojžíšovi. A vy splníte svůj slib a vyzbrojeni překročíte Jordán, abyste ostatním rodům pomohli dobýt celou zaslíbenou zemi.
15 Po boku svých bratrů budete bojovat, aby i oni mohli v klidu odpočinout ve své zemi. Pak se vrátíte ke svým rodinám, zpět na tuto stranu řeky."
16 Oni s tím plně souhlasili: "Vše, co nám přikážeš, splníme a kamkoliv nás pošleš, tam půjdeme.
17 Mojžíšovi jsme slíbili, že ho budeme poslouchat, a to samé slibujeme i tobě. Kéž tvůj Bůh Hospodin je ti blízko, tak jako byl i Mojžíšovi. A ať Bůh svou přítomnost projeví i při tobě.
18 Jestli se ukáže, že někdo z nás nerespektuje tvá nařízení nebo se bude proti tobě bouřit, ať zemře. Žádáme tě, abys nás vedl pevně a nedal se odradit případnými nesnázemi."
© 2019 ERF Medien