Nápověda

Slovo na cestu

Hospodin povolává Jeremjáše

1 Zde jsou zapsána poselství Chilkijášova syna, kněze Jeremjáše, pocházejícího z Anatótu na území Benjamínovců.
2 Poprvé Hospodin Jeremjáše oslovil ve třináctém roce vlády judského krále, Amónova syna Jóšijáše.
3 Později s ním promlouval také za panování jeho syna Jójakíma a oznamoval mu svou vůli až do pátého měsíce jedenáctého roku kralování dalšího Jóšijášova syna Sidkijáše, kdy byli obyvatelé Jeruzaléma odvedeni do vyhnanství.

Jeremjáš se zdráhá, ale úlohu přijímá

4 Hospodin mne oslovil a řekl mi:
5 "Znal jsem tě dříve, než jsem ti v těle tvé matky daroval život. Ještě před tím, než ses narodil, jsem si tě vyvolil a ustanovil tě svým prorokem. Tvými ústy chci nyní promluvit k okolním národům."
6 "Ach, Panovníku," odvětil jsem Hospodinu. "Jak bych mohl zvěstovat tvé slovo, vždyť jsem ještě tak mladý!"
7 Nato mi však Hospodin řekl: "Na své mládí se nevymlouvej. Půjdeš k lidem, ke kterým tě pošlu, a oznámíš jim, co ti nařídím.
8 Nemusíš se jich bát, protože já sám, Hospodin, budu s tebou a ochráním tě."
9 Potom se Hospodin dotkl svou rukou mých úst a řekl: "Nyní jsem ti vložil do úst svá slova.
10 Ode dneška jimi budeš oslovovat národy a království a já s nimi naložím podle toho, co jim oznámíš. Některé rozvrátím a zničím, jiným dopřeji rozkvět a růst."
11 Potom se mne Hospodin otázal: "Jeremjáši, podívej se a řekni mi, co vidíš." "Vidím prut z mandlovníku," odvětil jsem.
12 "Správně,"pokračoval Hospodin. "Znamená to, že osobně dohlédnu, aby se vyplnilo vše, co tvým prostřednictvím oznámím.
13 Podívej se teď ale ještě jednou a znovu mi pověz, co vidíš," řekl mi dále Hospodin. "Vidím, jak se na izraelský národ naklání směrem od severu hrnec s vařící vodou," odpověděl jsem.
14-15 "Ano," poznamenal nato Hospodin, "obyvatele této země postihne pohroma v podobě společného útoku všech národů severních království. Jejich králové přitáhnou a převezmou vládu nad Jeruzalémem. Obklíčí jeho hradby a obsadí také všechna ostatní judská města.
16 Odsoudím tak svůj národ k tomu, aby nesl důsledky vlastního provinění, jehož se vůči mně dopustil. Vždyť můj lid mne opustil, uctívá falešná božstva a spoléhá se na to, co vlastníma rukama vytvořil.
17 Proto neváhej, připrav se na cestu a vydej se Izraelcům oznámit všechno, co ti nařizuji. Neměj z nich strach, nebo jinak před jejich zraky udělám odstrašující případ z tebe.
18 Neboj se, neboť díky mně budeš ode dneška neporazitelný jako opevněné město, budeš silný jako železný sloup a pevný jako zeď z bronzu. Přestože se proti tobě v celé zemi zvedne vlna odporu a všichni judští králové i s jejich veliteli a kněžími se v čele zástupů lidí budou snažit tvé dílo zničit, ale nepodaří se jim to. Já sám, tvůj Hospodin, budu totiž stát po tvém boku a vždy tě vysvobodím."
© 2018 ERF Medien