Nápověda

Slovo na cestu

Král Kýros pomáhá k návratu

1 Když se perský král Kýros ujal vlády, ještě téhož roku splnil Bůh Jeremjášovo proroctví - nový král vydal jako zákon následující prohlášení:
2 "Kýros, král perský, z pověření Boha, který mu dal světovou říši, nařizuje postavit tomuto Bohu chrám v judském Jeruzalémě.
3 Všem Židům se tímto povoluje návrat do Jeruzaléma, aby obnovili chrám izraelského a jeruzalémského Boha. Ať jim tento Bůh požehná.
4 Ti, kteří se rozhodnou zůstat, přispějí na tento účel stříbrem, zlatem, majetkem, dobytkem, zásobami a dobrovolnou sbírkou na chrám."
5 Předáci judských a benjamínských rodů, kněží a lévijci, všichni, komu to Bůh položil na srdce, se začali okamžitě připravovat na cestu do Jeruzaléma k obnově chrámu.
6 Ostatní ochotně přispěli na chrám věcnými dary z majetku i dobytka a dobrovolnou peněžní sbírkou.
7 Král Kýros vrátil všechno bohoslužebné nádobí, které ukořistil jeho předchůdce Nebúkadnesar z jeruzalémského chrámu.
8 Poručil správci pokladu Mitredatovi, aby vše bylo podle seznamu předáno Šéšbasarovi, představiteli těch, kteří se vraceli do Jeruzaléma.
9 Seznam obsahoval: 1.000 zlatých mís, 1.000 stříbrných mís, 29 nožů, 30 zlatých pohárů, 2.410 různých stříbrných pohárů a tisíc dalších předmětů, celkem 5.400 položek ze zlata a stříbra, které se spolu se zajatci vrátily z babylonského zajetí do Jeruzaléma.
© 2019 ERF Medien