Nápověda

Slovo na cestu

Výzva k opětovnému vybudování chrámu

1 V době, kdy na perském trůnu druhým rokem vládl král Dareios, svěřil Hospodin první den šestého měsíce proroku Ageovi poselství pro judského správce, Šealtíelova syna Zerubábela, a Jósadakova syna, velekněze Jóšuu.
2 Protože Izraelci otáleli s obnovou chrámu a vymlouvali se na to, že není vhodná doba,
3 všemocný Hospodin jim prostřednictvím proroka Agea vzkázal:
4 "Je správné, abyste sami bydleli v nádherných domech, zatímco můj chrám chátrá?
5 Zamyslete se nad tím, co se děje.
6 Ačkoliv sejete mnoho, úroda je malá. Máte sice co jíst a pít, ale nikdy se pořádně nenasytíte ani neuhasíte žízeň. Váš vetchý oděv už vás ani nedokáže zahřát a peníze, které vyděláte, se rozkutálejí dříve, než se nadějete.
7 Proto vás jako všemocný Hospodin opět vyzývám, abyste se důkladně zamysleli nad tím, co říkám.
8 Vydejte se do hor, přivezte odtud dříví a dejte se do opravy mého chrámu, abych v něm mohl s potěšením přebývat a přijímat vaše pocty.
9 Chcete, aby se vám dařilo, ale zatím je to spíše naopak. Dokonce i o to, co se vám podařilo získat, jsem vás nakonec připravil. Ptáte se proč? Protože navzdory tomu, že jsem všemocný Hospodin, necháváte můj chrám ležet v troskách a každý z vás se stará jen o svůj vlastní dům.
10 Proto neprší a úroda nepřichází.
11 To kvůli vám jsem postihl suchem pole i pastviny na horách. Obilí, vinná réva, olivy a všechny ostatní plodiny trpí nedostatkem vláhy a sucho trápí i lidi a dobytek a ničí veškeré plody vaší práce."
12 Šealtíelův syn Zerubábel i Jósadakův syn, velekněz Jóšua, a všichni ostatní Izraelci si vzali Ageovo poselství k srdci, protože poznali, že jeho ústy skutečně promluvil jejich Bůh, Hospodin. Lidé začali přistupovat k Hospodinu s úctou
13 a on jim prostřednictvím proroka Agea slíbil, že bude stát při nich.
14 Hospodin probudil u správce Zerubábela i velekněze Jóšuy a také u všech ostatních Izraelců nadšení do díla, takže už dvacátý čtvrtý den téhož měsíce se pustili do opravy Hospodinova chrámu.
© 2019 ERF Medien