Nápověda

Slovo na cestu

Abakuk klade Bohu otázky

1 Zde je zapsáno poselství, které Bůh svěřil proroku Abakukovi.
2 "Jak dlouho musím Hospodine volat o pomoc, než mne vyslyšíš? Jak dlouho mám snášet násilí, než mne vysvobodíš?
3 Proč mne necháváš dívat se na bezpráví, aniž bys proti němu jakkoliv zakročil. Všude kolem je zkáza, násilí a nekonečné spory.
4 Zákon skomírá a spravedlnost nikdy nezvítězí. Ničemníci utlačují spravedlivé a překrucují si právo po svém.
5 Hospodin opověděl: "Sledujte národy okolo sebe a to, co uvidíte, vás ohromí. Až uslyšíte, co již brzy udělám, nebude věřit vlastním uším.
6 Povolám kruté a prchlivé Babylóňany, kteří se valí světem a obsazují cizí země.
7 Je to strašný a obávaný národ, který se zpupně řídí jen vlastními zájmy.
8 Jejich koně běží rychleji než levharti a jsou divočejší než vlci po setmění. Jezdci se ženou z daleké země a vrhají se na oběť jako supi.
9 Všichni prahnou po násilí a po svém tažení mají zajatců jako písku.
10 Ponižují a zesměšňují krále a panovníky a s pohrdáním dobývají opevněná města. Navozí k hradbám vysoký násep a proniknou dovnitř.
11 Proženou se zemí jako vichříce a táhnou dál. Jsou to ničemové, kteří uctívají jen svou vlastní sílu."
12 Ach, Hospodine, svatý Bože, jsi věčný, a když budeš chtít, ani my nezahyneme. Avšak ty sám, Hospodine, nezdolná skálo, nyní posíláš vojska Babylónu, aby nad námi vykonala tvůj soud.
13 Nesnášíš zlo a nestrpíš provinění, tak proč si nyní voláš na pomoc zrádce? Proč mlčíš, když bezbožníci trestají někoho, kdo je spravedlivější než oni sami?
14 Cožpak jsme jako ryby v moři, které nemají nikoho, kdo by se jich zastal?
15 Nepřítel si pak klidně loví lidi, jako ryby na háček nebo do sítě. Pochytá, kolik chce, a pak se raduje a jásá.
16 Proto pak uctívá svou výzbroj a klaní se své síle. Vždyť díky nim si žije v pohodlí a užívá si těch nejvybranějších věcí.
17 Bude snad Babylón napadat národy a bez milosti vyhlazovat jejich obyvatele navěky?
© 2019 ERF Medien