Nápověda

Slovo na cestu

1 Když Izraelci ve druhém roce po odchodu z Egypta tábořili na Sínajské poušti, první den druhého měsíce oslovil Hospodin ve svatyni Mojžíše a přikázal mu:
2-3 "Proveď s Áronem jmenovité sčítání všeho lidu a z každého rodu pořiďte soupis mužů starších dvaceti let, kteří jsou schopni sloužit v armádě.
4-15 Při sčítání vám bude pomáhat těchto dvanáct představitelů izraelských rodů: za Rúbenovce Šedeúrův syn Elísúr, za Šimeónovce Suríšadajův syn Šelumíel, za Judovce Amínadabův syn Nachšón, za Isacharovce Súarův syn Netaneel, za Zabulónovce Chelónův syn Elíab, za Efrajimovce Amíhudův syn Elíšama, za Manasesovce Pedásurův syn Gamlíel, za Benjamínovce Gideóního syn Abídan, za Danovce Amíšadajův syn Achíezer, za Ašerovce Okranův syn Pagíel, za Gádovce Deúelův syn Eljásaf a za Neftalíovce Énanův syn Achíra.
16-17 Mojžíš s Áronem uposlechli a přizvali vyjmenované zástupce izraelských rodů, aby jim pomáhali.
18-19 Podle Hospodinova nařízení ještě téhož dne společně shromáždili na poušti všechny Izraelce a začali je sčítat podle příslušnosti k jednotlivým rodům a rodinným společenstvím. Každého muže ve věku dvaceti let a výše pak jmenovitě zapsali do seznamu.
20-46 Zde jsou počty všech bojeschopných mužů starších dvaceti let, které Mojžíš s Áronem a představiteli dvanácti izraelských rodů zjistili podle soupisu jednotlivých rodů a společenství: Rúbenovci
47-48 Sčítání se zúčastnili všechny izraelské rody kromě Lévijců, protože Hospodin řekl Mojžíšovi:
49 "Nesčítej lévijce spolu s ostatními Izraelci.
50 Budou se starat o svatyni a všechno, co k ní patří.
51 Když potáhnete dále, budou svatyni a její vybavení skládat a přenášet výhradně lévijci a na všech stanovištích se vždy utáboří v její blízkosti. Dotkne-li se svatyně kdokoliv jiný, zaplatí za to životem.
52 Kdykoliv budete zakládat tábor, rozdělí se Izraelci podle své příslušnosti a každý bude sídlit na místě určeném pro jeho rod, které bude označeno znakem rodu.
53 Jen lévijci se usadí přímo okolo svatyně, aby ji strážili a oddělovali ji od ostatních Izraelců, kteří by ji mohli znesvětit a přivést pohromu na celý národ."
54 Když Hospodin domluvil, oznámil Mojžíš jeho vůli Izraelcům a ti udělali, co jim přikázal.
© 2019 ERF Medien