Nápověda

Slovo na cestu

1 Následující seznam uvádí jména synů praotce Jákoba, kteří společně s ním a se svými rodinami odešli do Egypta:
2-4 Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gád a Ašer.
5 Jákob měl celkem sedmdesát potomků a jeho syn Josef již pobýval v Egyptě delší čas.
6-7 V době, kdy Josef i všichni jeho bratři a jejich současníci zemřeli, se již izraelský národ v Egyptě mohutně rozrostl a počet jeho obyvatel byl tak velký, že postupně zaplňovali celou zemi.

Utrpení Izraele

8 V téže době se však vlády v Egyptě ujal nový panovník, který již Josefa neznal a nic o něm nevěděl.
9 Když nastoupil na trůn, řekl svým lidem: "Podívejte se, jak vzrostl počet Izraelců. Už je jich na nás příliš mnoho.
10 Musíme s nimi nějak chytře naložit nebo jich bude stále víc a víc a kdyby vypukla válka, spolu se svými spojenci, našimi nepřáteli, nás porazí a Egypt opustí."
11 Egypťané tedy mezi sebou vybrali zdatné dozorce a začali Izraelce zotročovat nucenou prací. Podle rozkazu museli Izraelci stavět města Pitom a Raamses, která sloužila jako skladiště pro faraóna.
12-13 Avšak čím krutěji s nimi Egypťané zacházeli, tím více se Izraelci množili a rozrůstali po celé zemi. Egypťané se proto začali Izraelců obávat a nechávali je dřít bez jakéhokoliv náznaku slitování.
14 Ztrpčovali jim život dřinou při výrobě cihel, zotročovali je na polích a zacházeli s nimi velmi tvrdě.
15-16 Faraón si dokonce nechal zavolat dvě hebrejské porodní báby Šifru a Púu a přikázal jim, aby vždy, když budou pomáhat izraelským ženám při porodu, pozorně sledovaly, kdo se narodí. Přijde-li na svět děvče, mohou je nechat naživu, ale bude-li to však chlapec, nařídil jim, aby ho usmrtili.
17 Porodní báby však namísto faraónova rozkazu respektovaly Boží zákon a nechávaly chlapce i nadále naživu.
18 Proto si je zanedlouho farao opět zavolal a zeptal se jich: "Proč jste mě neposlechly a necháváte hebrejské chlapce naživu?"
19 Nato porodní báby odvětily: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy, jsou mnohem zdatnější a porodí většinou dříve, než k nim dorazíme."
20 Bůh prokazoval porodním bábám svou přízeň, a tak Izraelců stále přibývalo a přibývalo.
21 A protože tyto ženy respektovaly Boží nařízení, Bůh požehnal nejen jim, ale také celým jejich rodinám.
22 Proto nakonec farao přikázal všem Egypťanům, aby každého chlapce, který se Izraelcům narodí, utopili v Nilu a nechávali naživu pouze hebrejská děvčata.
© 2019 ERF Medien