Nápověda

Slovo na cestu

1 Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány.
2 V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm.
3 On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.
4 Boží Syn převyšuje i Boží posly - anděly. Jeho jméno to dokazuje.
5 Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu: "Ty jsi můj Syn, kterého jsem dnes zplodil." Ani: "Budu mu otcem a on mi bude synem."
6 Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká: "Ať se mu klanějí všichni Boží andělé."
7 Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně,
8 ale o svém Synu říká: "Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnáma tvoje vláda bude spravedlivá.
9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy."
10 "Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemia nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12 Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.Ty však nezestárneš a nezahyneš."
13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla, aby se posadil na čestné místo nedaleko něho, dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.
14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.
© 2019 ERF Medien