Nápověda

Nádej pre kazdého

Prológ

1 V tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi.
2 A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus.
3 Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná, lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane.

Pozdravy siedmim zborom

4 Toto píše Ján siedmim zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor,
5 aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov,
6 dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.
7 Pozrite, prichádza v oblakoch! Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude!
8 „Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec,“ hovorí Boh, „Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc.“

Jánovo videnie

9 Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde, a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kraľovaní. Pretože som zvestoval Božie Slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos.
10 Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží Duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie poľnice:
11 „Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmim zborom v Malej Ázii: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a do Laodicey!“
12 Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel sedem zlatých svietnikov.
13 Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci Syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou.
14 Vlasy mal biele ako vlna a bieloskvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa
15 a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj.
16 V pravej ruke držal sedem hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile.
17 Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý i Posledný a
18 Živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla.
19 Napíš teda, čo si videl – to, čo je, i čo sa má stať potom.
20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú predstavení siedmich zborov a sedem svietnikov je tých sedem zborov.
© 2018 ERF Medien