Nápověda

Nádej pre kazdého

1 Milý Teofil,vo svojej prvej knihe som sa usiloval opísať všetko, čo Ježiš konal a učil od počiatku
2 až do svojho odchodu k Bohu do neba. Vtedy dal aj posledné pokyny prostredníctvom Ducha Svätého úzkemu okruhu svojich učeníkov.
3 Od svojej smrti a zmŕtvychvstania sa s nimi štyridsať dní stretával, mnohorakým spôsobom im dokázal, že naozaj žije, a rozprával im o kráľovstve Božom.
4 Keď boli ešte spolu, povedal im, aby po jeho odchode neodchádzali z Jeruzalema, ale čakali tam, kým Boh nesplní svoj sľub.
5 „Ján krstil vodou, ale vás Boh v najbližších dňoch pokrstí svojím Svätým Duchom.“
6 Raz, keď boli zasa spolu, spýtali sa ho jeho učeníci: „Pane, teraz už konečne oslobodíš Izrael a urobíš ho nezávislým národom?“
7 Odpovedal im: „Nie je vašou starosťou vyzvedať sa, kedy to bude. Boh koná podľa vlastného rozhodnutia.
8 Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete.“
9 Po týchto slovách sa vzniesol pred ich očami dohora a zastrel ho oblak.
10 Kým uprene hľadeli, ako odchádza, zjavili sa vedľa nich dvaja muži v bielom
11 a oslovili ich: „Galilejčania, prečo tu stojíte a dívate sa do neba? Ježiš od vás odišiel, ale jedného dňa sa znova k vám vráti.“
12 To sa stalo na Olivovom vrchu, vzdialenom asi štvrť hodiny cesty od Jeruzalema.
13 Vrátili sa do mesta, kde v hornej miestnosti domu spoločne bývali Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Šimon prezývaný Horlivec a Júda, syn Jakubov.
14 Tí všetci sa jednomyseľne a vytrvalo modlievali a s nimi aj niektoré ženy, Ježišova matka Mária a jeho bratia.

Medzera po Judášovi vyplnená

15 Pri jednom zhromaždení, kde sa zišlo asi stodvadsať Ježišových nasledovníkov, vystúpil Peter a povedal:
16 „Bratia, naplnila sa predpoveď Písma o Judášovi.
17 Judáš bol jedným z nás dvanástich apoštolov. Dostal rovnaké poverenie ako my,
18 a predsa sa znížil k tomu, že priviedol stráž, ktorá Ježiša zatkla. Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach – Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom – spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.
19 Tak sa splnili slová, ktoré Duch Svätý vložil do úst Dávida
20 a sú zaznamenané v Žalmoch:‚Jeho obydlie nech spustne a nech v ňom nik nebýva.‘ A na inom mieste:‚Jeho poverenie nech prevezme iný.‘
21 Musíme teda nahradiť Judáša. Vyberme muža, ktorý bol spolu s nami s Pánom Ježišom celý čas
22 od chvíle, keď ho Ján pokrstil, až do jeho odchodu do neba. A ten spolu s nami bude svedčiť, že Ježiš vstal z mŕtvych.
23 Vybrali teda dvoch: Jozefa Barsabáša, ktorého prezývali Spravodlivý, a Mateja.
24 Potom sa modlili: „Pane, ty poznáš srdce každého človeka. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,
25 aby bol tvojím apoštolom namiesto Judáša, zradcu, ktorý odišiel ta, kam patrí.“
26 Potom im dali ťahať lós a ten označil Mateja, ktorý sa stal dvanástym apoštolom.
© 2019 ERF Medien