Nápověda

Nádej pre kazdého

Vznešenosť Božieho Syna

1 Mnoho ráz a mnohorakým spôsobom sa Boh oddávna prihováral našim otcom ústami prorokov.
2 Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom Synovi. Jeho ustanovil za dediča všetkého a skrze neho stvoril aj svet.
3 On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach
4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil ako oni.

Kristus väčší ako anjeli

5 Veď komu z anjelov kedy Boh povedal: „Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil?“ Alebo na inom mieste: „Ja budem jeho Otcom a on bude mojím Synom?“
6 A keď uvádza Prvorodeného do sveta, hovorí zasa: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“
7 A o anjeloch hovorí ako o vanutí vetra a ohnivých plameňoch.
8 Ale o svojom Synovi hovorí: „Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť.
9 Lebo ty miluješ právo a nenávidíš bezprávie. Preto ťa tvoj Boh vyvýšil nad ostatných a obdaril radosťou.“
10 A na inom mieste o ňom hovorí: „Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.
11-12 Nebesia pominú, ale ty zostaneš naveky.“
13 Alebo povedal Boh niektorému z anjelov: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?“
14 Všetci anjeli sú iba bytosti, ktoré slúžia Bohu. Posiela ich, aby pomáhali všetkým, ktorým chce darovať spásu.
© 2019 ERF Medien