Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, utvalgt av Gud til å være Jesu Kristi apostel, og fra vår bror Sostenes.
2 Til: De kristne i Korint, kalt av Gud til å være hans folk og innviet av Jesus Kristus, og til: alle kristne som påkaller Jesu Kristi navn, han som er vår og deres Herre.
3 Må Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus gi dere all sin velsignelse og stor fred i hjerte og sinn.

GUD HAR VELSIGNET DERE

4 Jeg kan aldri holde opp med å takke Gud for alle de gavene han har gitt dere som hører Kristus til.
5 Han har hjulpet dere å tale hans sak, og han har gitt dere full forståelse av sannheten.
6 Det jeg har undervist dere om, hva Kristus kan gjøre, er allerede skjedd!
7 Nå har dere all nåde og velsignelse, alle åndelige gaver og kraft til å gjøre hans vilje mens dere venter på at den Herre Jesus Kristus skal komme tilbake.
8 Han skal holde dere fast og beskytte dere, slik at dere står rene og fullkomne når han kommer igjen.
9 Gud er trofast. Det er han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
10 Men, kjære brødre, jeg ber i den Herre Jesu Kristi navn at dere skal slutte å strides. La det være enighet, slik at det ikke blir splittelser i menigheten. Jeg ber dere om å ha ett sinn og en tanke og mening.
11 Det er noen av dem som bor i Kloes hus som har fortalt meg om diskusjonene og kranglingen deres, kjære brødre.
12 Noen av dere sier: «Jeg følger Paulus», mens andre sier at de er for Apollos eller Peter. Noen sier at de alene er Kristi sanne etterfølgere.
13 Kristus er da vel ikke delt? Var det jeg, Paulus, som døde for syndene deres? Ble noen av dere døpt til mitt navn?
14 Jeg er takknemlig for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Krispus og Gaius.
15 Ingen kan mene at jeg har forsøkt å sette i gang noe nytt, begynne en «Paulus' menighet».
16 Ja, jeg har døpt Stefanas' familie, men ellers kan jeg ikke huske at jeg har døpt noen andre.
17 Kristus sendte meg ikke for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Min forkynnelse kan vel virke enkel, for jeg fyller ikke mine prekener med dypsindige ord og høytflygende idéer. Det er fordi jeg er redd for å svekke kraften som ligger i det enkle budskapet om Kristi kors.
18 Jeg vet godt hvor dumt det lyder for dem som er fortapt, når de hører at Jesus døde for å frelse dem. Men vi som er frelst, vet at dette budskapet er Guds kraft.
19 For Gud sier: «Jeg vil tilintetgjøre alle menneskelige frelsesplaner, uansett hvor vise de synes å være. Jeg vil ødelegge de beste mennesketanker, til og med de mest strålende av dem.»
20 Hva så med alle kloke menn, disse lærde, strålende debattanter som forsker i denne verden? Gud har gjort dem alle til skamme, og han har vist at deres visdom er nytteløst tøv.
21 For i sin visdom så Gud at verden aldri ville finne ham ved menneskelig kløkt. Han grep inn og frelste alle dem som trodde budskapet, det som verden kaller dumt og tåpelig.
22 Det virker dumt for jødene, for de ønsker et tegn fra himmelen som bevis for at det som forkynnes er sant. Det er også tåpelig for hedningene, for de tror bare det som stemmer med deres filosofi og som synes å være fornuftig for dem.
23 Når vi forkynner at Kristus døde for å frelse alle mennesker, blir jødene forarget, og hedningene sier at det er tøv.
24 Men Gud har åpnet øynene på dem som er kalt til frelse, både jøder og hedninger, så de ser at Kristus er den mektige Guds kraft. Kristus selv er sentrum i Guds frelsesplan.
25 Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke.
26 Se etter hos dere selv, kjære brødre. Det er få av dere som følger Kristus, som har store navn eller makt eller rikdom.
27 I stedet har Gud bevisst valgt å bruke det som verden betrakter som tåpelig og av liten verdi for å gjøre de mennesker som verden betrakter som vise og store, til skamme.
28 Han har valgt en plan som er foraktet av verden. Den har han brukt for å gjøre dem til intet som verden betrakter som store,
29 slik at ingen får anledning til å rose seg for Gud.
30 For det er Gud alene som har gitt dere liv ved Kristus Jesus. Han viste oss Guds frelsesplan. Det var han som gjorde oss rettferdige for Gud. Han gjorde oss rene og hellige, og han gav seg selv for å kjøpe oss fri.
31 Det er som det står i Skriftene: «Hvis noen har tenkt å rose seg, så får han rose seg av det som Herren har gjort.»
© 2019 ERF Medien