Nápověda

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

نابودی محصولات و ماتم مردم

1 اين پيام از جانب خداوند به يوئيل پسر فتوئيل رسيد:
2 ای مردان سالخورده‌ء اسرائيل بشنويد! ای ساكنان زمين گوش فرا دهيد! آيا در تمام عمرتان، يا در سراسر تاريختان هرگز چنين چيزی واقع شده است؟
3 در سالهای آينده اين را برای فرزندانتان نقل كنيد. اين داستان هولناک را سينه به سينه به نسل‌های بعدی تعريف كنيد.
4 ملخها دسته‌دسته خواهند آمد و محصول شما را تمام خواهند خورد.
5 ای مستان، بيدار شويد و زاری كنيد، چون هر چه انگور بوده خراب شده و هر چه شراب داشتيد از بين رفته است!
6 لشكر بزرگی از ملخ، تمام سرزمين اسرائيل را پوشانده است. آنقدر زيادند كه نمی‌توان آنها را شمرد. دندانهايشان مانند دندان شير تيز است!
7 تاكستان مرا از بين برده‌اند و پوست درختان انجير را كنده، شاخه‌ها و تنه‌های آنها را سفيد و لخت باقی گذاشته‌اند.
8 همچون دختر جوانی كه نامزدش مرده باشد، گريه و زاری نماييد.
9 غله و شرابی كه می‌بايست به خانه‌ء خداوند تقديم شود، از بين رفته است. كاهنان كه خدمتگزاران خداوند هستند، ماتم گرفته‌اند.
10 در مزرعه‌ها محصولی باقی نمانده، غله و انگور و روغن زيتون از بين رفته و همه جا را غم و غصه فرا گرفته است.
11 ای كشاورزان، گريه كنيد و ای باغبانان، زاری نماييد؛ زيرا محصولات گندم و جو از ميان رفته است.
12 درختان انگور خشک شده، و درختان انجير و انار، خرما و سيب، و تمام درختان ديگر نابود شده است. شادی از انسان رخت بر بسته است.
13 ای كاهنان، لباس ماتم بپوشيد. ای خدمتگزاران خدای من، تمام شب در برابر قربانگاه گريه كنيد، چون ديگر غله و شرابی نمانده تا به خانه‌ء خدايتان هديه كنيد.
14 روزه را اعلام كنيد و خبر دهيد كه مردم جمع شوند. ريش سفيدان همراه با تمام قوم در خانه‌ء خداوند، خدای خود جمع شوند و آنجا در حضور او گريه و ناله كنند.
15 وای بر ما، چون روز هولناک مجازات نزديک می‌شود. نابودی از جانب خدای قادر مطلق فرا رسيده است!
16 خوراكمان در برابر چشمانمان ناپديد می‌شود و تمامی شاديها و خوشيها در خانه‌ء خدای ما به پايان می‌رسد.
17 بذر در زمين پوسيده می‌شود. انبارها و سيلوها خالی شده‌اند. غله در مزرعه‌ها تلف شده است.
18 گاوان چون چراگاهی ندارند سرگردانند و از گرسنگی می‌نالند و گوسفندان تلف می‌شوند.
19 ای خداوند، ما را ياری فرما! زيرا گرما و خشكسالی چراگاهها را خشكانيده و تمام درختان را سوزانيده است.
20 حتی حيوانات وحشی هم برای كمک بسوی تو فرياد برمی‌آورند، چون آبی برای خوردن ندارند. نهرهای كوهستانها خشک شده و چراگاهها زير آفتاب بكلی سوخته‌اند.
© 2019 ERF Medien