Nápověda

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

Gn 1,7 خدا توده‌های بخار را از آبهای پايين جدا كرد و آسمان را به وجود آورد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز دوم بود.
Gn 2,13 رود دوم «جيحون» است كه از سرزمين كوش عبور می‌كند.
Gn 7,10 بعد از يک هفته، هنگامی كه نوح ششصد ساله بود، در روز هفدهم ماه دوم، طوفان شروع شد و چهل شبانه روز بشدت باران باريد. همچنين همه‌ء آبهای زيرزمينی فوران كرده، بر زمين جاری شدند.
Gn 33,2 او خانواده‌ء خود را در يک صف به سه دسته تقسيم كرد و آنها را پشت سر هم به راه انداخت. در دسته‌ء اول دو كنيز او و فرزندانشان، در دسته‌ء دوم ليه و فرزندانش و در دستهٔ سوم راحيل و يوسف قرار داشتند.
Gn 41,40 هم اكنون تو را بر اين امر مهم می‌گمارم. تو شخص دوم سرزمين مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر كشور اجرا خواهد گرديد.»
Ex 16,1 قوم اسرائيل از ايليم كوچ كردند و به صحرای سين كه بين ايليم و كوه سينا بود رفتند. روزی كه به آنجا رسيدند، روز پانزدهم ماه دوم بعد از خروج ايشان از مصر بود.
Ex 23,16 دوم، عيد حصاد: آن وقتی است كه شما بايد نوبر محصولات خود را به من تقديم كنيد. سوم، عيد جمع‌آوری: اين عيد را در آخر سال، هنگام جمع‌آوری محصول برگزار كنيد.
Ex 28,18 رديف دوم زمرد، ياقوت كبود و الماس.
Ex 29,19 «بعد قوچ دوم را بگير تا هارون و پسرانش دستهای خود را بر آن بگذارند و آن را قربانی كنند. خون آن را بردار و بر نرمه‌ء گوش راست هارون و پسرانش و بر شست دست راست و شست پای راست آنها بمال. بقيهٔ خون را بر چهار طرف قربانگاه بپاش.
Ex 39,11 در رديف دوم، زمرد و ياقوت كبود و الماس بود.
Ex 40,17 در نخستين روز ماه اول سال دوم، بعد از بيرون آمدن از مصر، خيمه‌ء عبادت برپا شد.
Lv 5,10 پرنده‌ء دوم را بعنوان قربانی سوختنی طبق دستورالعملی كه قبلا داده شده است قربانی كند. به اين ترتيب كاهن برای گناه او كفاره خواهد كرد و گناه او بخشيده خواهد شد.
Lv 8,22 پس از آن موسی قوچ دوم را كه برای تقديس كاهنان بود جلو آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را روی سر آن گذاشتند.
Nu 1,1 در روز اولِ ماه دوم از سال دوم، بعد از بيرون آمدن قوم اسرائيل از مصر، زمانی كه قوم در بيابان سينا اردو زده بود، خداوند در خيمه‌ء عبادت به موسی فرمود:
Nu 7,12 پس رهبران، هدايای خود را به ترتيب زير تقديم نمودند: روز از قبيله اسم رهبر اول يهودا نحشون پسر عميناداب دوم يساكار نتنائيل پسر صوغر سوم زبولون الياب پسر حيلون چهارم رئوبين اليصور پسر شدی‌ئور پنجم شمعون شلومی‌ئيل پسر صوريشدای ششم جاد الياساف پسر دعوئيل هفتم افرايم اليشمع پسر عميهود هشتم منسی جملی‌ئيل پسر فدهصور نهم بنيامين ابيدان پسر جدعونی دهم دان اخيعزر پسر عميشدای يازدهم اشير فجعی‌ئيل پسر عكران دوازدهم نفتالی اخيرع پسر عينان هدايای تقديمی هر يک از رهبران كه كاملاً مشابه يكديگر بود عبارت بودند از: يک سينی نقره‌ای به وزن ‎‪1‏٫5‬ كيلوگرم با يک كاسه‌ء نقره‌ای به وزن 800 گرم كه هر دو پر از آرد مرغوب مخلوط با روغن برای هديهٔ آردی بود؛ يک ظرف طلايی به وزن 110 گرم پر از بخور خوشبو؛ يک گاو نر جوان، يک قوچ و يک بره‌ء نر يكساله برای قربانی سوختنی؛ يک بز نر برای قربانی گناه؛ دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر و پنج بره‌ء نر يكساله برای قربانی سلامتی.
Nu 9,1 در ماه اول سال دوم پس از بيرون آمدن قوم اسرائيل از سرزمين مصر وقتی كه موسی و قوم اسرائيل در صحرای سينا بودند، خداوند به موسی گفت:
Nu 9,11 ولی بعد از يک ماه، يعنی غروب روز چهاردهم از ماه دوم؛ در آن هنگام می‌تواند بره‌ء پسح را با نان فطير و سبزيجات تلخ بخورد.
Nu 10,5 «شيپورها بايد با صداهای مختلف نواخته شوند تا قوم اسرائيل بتواند علامت جمع شدن را از علامت كوچ كردن تشخيص دهد. وقتی شيپور كوچ نواخته شود، قبيله‌هايی كه در سمت شرقی خيمه‌ء عبادت چادر زده‌اند بايد اول حركت كنند. بار دوم كه شيپور نواخته شود، قبيله‌های سمت جنوب راه بيفتند.
Nu 10,11 در روز بيستم ماه دوم از سال دوم، بعد از بيرون آمدن بنی‌اسرائيل از مصر، ابر از بالای خيمهٔ عبادت حركت نمود.
Nu 29,17 در روز دوم عيد، دوازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برهٔ نر يكساله كه همه سالم و بی‌عيب باشند قربانی كنيد.
Dt 24,20 وقتی كه محصول زيتون خود را از درخت می‌تكانيد شاخه‌ها را برای بار دوم تكان ندهيد، بلكه باقيمانده را برای غريبان، يتيمان و بيوه زنان بگذاريد.
Jz 10,32 در روز دوم، خداوند آن شهر را بدست ايشان تسليم نمود. آنها تمام اهالی شهر را مثل اهالی لبنه از دم شمشير گذراندند.
1S 8,2 نام پسر اول، يوئيل و پسر دوم ابياه بود. ايشان در بئرشبع بر مسند داوری نشستند.
2S 3,3 پسر دوم او كيلاب از زنش ابيجايل (بيوه‌ء نابال كرملی)، پسر سوم او ابشالوم پسر معكه (دختر تلمای پادشاه جشور)،
1Kr 3,22 زن دوم حرف او را قطع كرد و گفت: «اينطور نيست، بچه‌ء مرده مال اوست و اينكه زنده است پسر من است.» زن اولی گفت: «نه، آنكه مرده است مال تو است و اينكه زنده است مال من است.» و در حضور پادشاه به مجادله پرداختند.
1Kr 6,1 در سال چهارم سلطنت سليمان، درست چهار صد و هشتاد سال پس از خروج قوم اسرائيل از مصر در ماه زيو كه ماه دوم است، بنای خانه خداوند شروع شد.
1Kr 6,5 يک سری اتاق در سه طبقه دور ساختمان و چسبيده به آن درست كردند. عرض اتاقهای طبقه اول دو و نيم متر، طبقه دوم سه متر و طبقه سوم سه و نيم متر بود. برای اينكه مجبور نباشند سر تيرهای اين اتاقها را به داخل ديوار خانه‌ء خدا فرو كنند، پشته‌هايی چسبيده به ديوار خانه‌ء خدا ساختند و سر تيرهای سرو را روی آنها قرار دادند.
1Kr 6,8 در ورودی طبقه اول در سمت جنوبی خانه‌ء خدا بود و طبقه‌ء دوم و سوم بوسيله‌ء پله‌های مارپيچی به طبقه اول راه داشت.
1Kr 6,37 اولين سنگ بنای خانه‌ء خداوند در ماه زيو كه ماه دوم است، در سال چهارم سلطنت سليمان گذاشته شد؛
1Kr 8,8 اين چوبها آنقدر دراز بود كه از داخل اتاق دوم يعنی قدس ديده می‌شدند اما از حياط ديده نمی‌شدند. (اين چوبها هنوز هم در آنجا هستند.)
© 2019 ERF Medien