Nápověda

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

Gn 1,5 او روشنايی را «روز» و تاريكی را «شب» ناميد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز اول بود.
Gn 2,11 رود اول «فيشون» است كه از سرزمين حَويله می‌گذرد. در آنجا طلای خالص، مرواريد و سنگ جزع يافت می‌شود.
Gn 27,36 عيسو گفت: «بی‌دليل نيست كه او را يعقوب ‌ ناميده‌اند، زيرا دوبار مرا فريب داده است. اول حق نخست‌زادگی مرا گرفت و حالا هم بركت مرا. ای پدر، آيا حتی يک بركت هم برای من نگه نداشتی؟»
Gn 31,33 لابان به جستجو پرداخت. اول خيمهٔ يعقوب، بعد خيمهٔ ليه و سپس خيمهٔ كنيزان يعقوب را جستجو كرد، ولی بُتها را نيافت. سرانجام به خيمهٔ راحيل رفت.
Gn 32,17 به مردانی كه دستهٔ اول را می‌راندند گفت كه موقع برخورد با عيسو اگر عيسو از ايشان بپرسد: «كجا می‌رويد؟ برای چه كسی كار می‌كنيد؟ واين حيوانات مال كيست؟»
Gn 33,2 او خانواده‌ء خود را در يک صف به سه دسته تقسيم كرد و آنها را پشت سر هم به راه انداخت. در دسته‌ء اول دو كنيز او و فرزندانشان، در دسته‌ء دوم ليه و فرزندانش و در دستهٔ سوم راحيل و يوسف قرار داشتند.
Gn 38,29 اما او دست خود را عقب كشيد و پسر ديگر، اول به دنيا آمد. قابله گفت: «چگونه بيرون آمدی؟» پس او را فارص (يعنی «بيرون آمدن») ناميدند.
Gn 40,9 اول رئيس ساقيان خوابی را كه ديده بود، چنين تعريف كرد: «ديشب در خواب درخت انگوری را ديدم كه سه شاخه داشت. ناگاه شاخه‌ها شكفتند و خوشه‌های زيادی انگور رسيده دادند.
Gn 41,20 اين گاوهای لاغر آن هفت گاو چاقی را كه اول بيرون آمده بودند، بلعيدند.
Gn 41,26 هفت گاو چاق و فربه و هفت خوشهٔ پُر و رسيده كه اول ظاهر شدند، نشانهٔ هفت سالِ فراوانی است.
Gn 43,19 وقتی به دروازهٔ قصر رسيدند، به ناظر يوسف گفتند: «ای آقا، دفعه اول كه برای خريد غله به مصر آمديم،
Gn 44,19 دفعه اول كه بحضور شما رسيديم، از ما پرسيديد كه آيا پدر و برادر ديگری داريم؟
Ex 4,8 آنگاه خداوند به موسی فرمود: «اگر چنانچه مردم معجزهٔ اول را باور نكردند، دومی را باور خواهند كرد.
Ex 10,11 فقط شما مردها برويد و خداوند را عبادت كنيد، زيرا از اول هم خواست شما همين بود.» پس ايشان را از حضور فرعون بيرون راندند.
Ex 12,15 در اين جشن كه هفت روز طول می‌كشد بايد فقط نان فطير بخوريد. در روز اول، خميرمايه را از خانهٔ خود بيرون ببريد، زيرا اگر كسی در مدت اين هفت روز نان خميرمايه‌دار بخورد از ميان قوم اسرائيل طرد خواهد شد.
Ex 12,16 در روز اول و هفتم اين جشن، بايد تمام قوم بطور دسته جمعی خدا را عبادت كنند. در اين دو روز بجز تهيه‌ء خوراک كار ديگری نكنيد.
Ex 14,27 موسی اين كار را كرد و سپيده دم آب دريا دوباره به حالت اول باز گشت. مصری‌ها كوشيدند فرار كنند، ولی خداوند همهٔ آنها را در دريا غرق كرد.
Ex 23,15 اول، عيد فطير: همانطور كه قبلاً دستور دادم در اين عيد هفت روز نان فطير بخوريد. اين عيد را بطور مرتب در ماه ابيب هر سال برگزار كنيد، چون در همين ماه بود كه از مصر بيرون آمديد. در اين عيد همه‌ء شما بايد به حضور من هديه بياوريد.
Ex 28,17 چهار رديف سنگ قيمتی روی آن نصب كن. رديف اول عقيق سرخ، ياقوت زرد و ياقوت آتشی باشد.
Ex 29,40 با بره‌ء اول يک كيلو آرد مرغوب كه با يک ليتر روغن زيتون مخلوط شده باشد تقديم كن. يک ليتر شراب نيز بعنوان هديهٔ نوشيدنی تقديم نما.
Ex 30,19 وقتی هارون و پسرانش می‌خواهند به خيمه عبادت وارد شوند و يا وقتی بر قربانگاه، هديه‌ء سوختنی به من تقديم می‌كنند، بايد اول دستها و پاهای خود را با آب آن بشويند و گرنه خواهند مرد.
Ex 34,1 خداوند به موسی فرمود: «دو لوح سنگی مثل لوح‌های اول كه شكستی تهيه كن تا دوباره ده فرمان را روی آنها بنويسم.
Ex 39,10 چهار رديف سنگ قيمتی روی آن نصب شد. در رديف اول، عقيق سرخ و ياقوت زرد و ياقوت آتشی بود.
Ex 40,1 آنگاه خداوند به موسی فرمود: «در نخستين روز ماه اول، خيمه‌ء عبادت را برپا كن
Ex 40,17 در نخستين روز ماه اول سال دوم، بعد از بيرون آمدن از مصر، خيمه‌ء عبادت برپا شد.
Ex 40,18 موسی خيمه‌ء عبادت را به اين ترتيب برپا كرد: اول پايه‌های آن را گذاشت، سپس تخته‌های چوب بست را در پايه‌ها نهاده، پشت‌بندهای آنها را نصب كرد و ستونها را برپا نمود.
Lv 15,11 اگر اين مرد نجس بی‌آنكه اول دستهای خود را بشويد، به كسی دست بزند، آن شخص بايد لباس خود را بشويد و غسل كند و تا غروب شرعاً نجس خواهد بود.
Lv 16,6 هارون بايد اول گوساله رابعنوان قربانی گناه خودش به حضور خداوند تقديم كند و برای خود و خانواده‌اش كفاره نمايد.
Lv 16,8 او بايد يک بز را ذبح كند و ديگری را در بيابان رها سازد. ولی برای اين كار لازم است اول قرعه بياندازد.
Lv 23,7 در روز اول اين عيد برای عبادت جمع شويد و از همه‌ء كارهای معمول خود دست بكشيد.
© 2019 ERF Medien