Nápověda

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

Gn 44,16 يهودا گفت: «در جواب سَروَر خود چه بگوييم؟ چگونه می‌توانيم بی‌گناهی خود را ثابت كنيم؟ خواست خداست كه بسزای اعمال خود برسيم. اينک برگشته‌ايم تا همگی ما و شخصی كه جام نقره در كيسه‌اش يافت شده، غلامان شما شويم.»
Lv 18,25 تمامی آن سرزمين با اين نوع اعمال، نجس شده است. به همين دليل است كه می‌خواهم مردمانی را كه در آنجا ساكنند مجازات كنم و ايشان را از آنجا بيرون اندازم.
Lv 18,26 شما بايد از تمام قوانين و دستورات من اطاعت كنيد و هيچ يک از اين اعمال قبيح را انجام ندهيد. اين قوانين هم شامل شما می‌شود و هم شامل غريبانی كه در ميان شما ساكنند.
Lv 18,27 «آری، تمامی اين اعمال قبيح بوسيله‌ء مردمان سرزمينی كه می‌خواهم شما را به آنجا ببرم بعمل آمده و آن سرزمين را نجس كرده است.
Lv 18,28 شما اين اعمال را انجام ندهيد و گرنه شما را نيز مثل اقوامی كه اكنون در آنجا ساكنند از آن سرزمين بيرون خواهم راند.
Lv 18,29 هركس مرتكب يكی از اين اعمال قبيح گردد، از ميان قوم طرد خواهد شد. پس قوانين مرا اطاعت كنيد و هيچ يک از اين عادات زشت را انجام ندهيد. خود را با اين اعمال قبيح نجس نكنيد زيرا من خداوند، خدای شما هستم.»
Jz 24,31 قوم اسرائيل در تمام مدت زندگانی يوشع و نيز ريش سفيدان قوم كه پس از او زنده مانده بودند و شخصاً اعمال شگفت‌انگيز خداوند را درحق اسرائيل ديده بودند، نسبت به خداوند وفادار ماندند.
Sd 2,7 يوشع خدمتگزار خداوند، در سن صد و ده سالگی درگذشت و او را در ملكش در تمنه حارس واقع در كوهستان افرايم بطرف شمال كوه جاعش به خاک سپردند. قوم اسرائيل در طول زندگانی يوشع و نيز ريش سفيدان قوم كه پس از او زنده مانده بودند و شخصاً اعمال شگفت‌انگيز خداوند را در حق اسرائيل ديده بودند، نسبت به خداوند وفادار ماندند.
Sd 9,24 خدا اين كار را كرد تا ابيملک و مردمان شكيم كه او را در كشتن هفتاد پسر جدعون ياری كرده بودند، به سزای اعمال خود برسند.
1Kr 16,33 بعد به ساختن بتهای ديگر پرداخت و با اين اعمال خود بيش از هر پادشاهی كه قبل از او در اسرائيل سلطنت كرده بود، خداوند، خدای اسرائيل را خشمگين نمود.
2Kr 17,11 و برای بتهای قومهايی كه خداوند ايشان را بيرون رانده و سرزمينشان را به قوم اسرائيل داده بود، بخور می‌سوزاندند. آنها با اعمال زشت خود خشم خداوند را برانگيختند
2Kr 17,20 پس خداوند از تمام بنی‌اسرائيل دل كند و آنها را بدست دشمن سپرد تا نابود شوند و به سزای اعمال خود برسند.
2Kr 21,2 او از اعمال زشت قومهای بت‌پرستی كه خداوند آنها را از كنعان بيرون رانده بود، پيروی می‌كرد و نسبت به خداوند گناه می‌ورزيد.
2Kr 21,11 «چون منسی، پادشاه يهودا اين اعمال قبيح را انجام داده و حتی بدتر از اموريهايی كه در گذشته در اين سرزمين ساكن بودند، رفتار نموده و مردم يهودا را به بت‌پرستی كشانيده است؛
2Kr 21,17 شرح بقيه‌ء رويدادهای دوران سلطنت منسی و اعمال گناه آلود او در كتاب «تاريخ پادشاهان يهودا» نوشته شده است.
2Pa 6,41 حال ای خداوند، برخيز و با صندوق عهد خويش كه مظهر قوت توست به اين خانه وارد شو و در آن بمان. خداوندا، كاهنان تو به لباس نجات آراسته شوند و مقدسان تو بسبب اعمال نيكوی تو شادی كنند.
2Pa 33,2 او از اعمال قبيح قوم‌های بت‌پرستی كه خداوند آنها را از كنعان بيرون رانده بود، پيروی می‌كرد و نسبت به خداوند گناه می‌ورزيد.
2Pa 35,26 شرح كامل رويدادهای دوران سلطنت يوشيا، اعمال خوب او و اطاعتش از كتاب شريعت خداوند در كتاب «تاريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل» نوشته شده است.
2Pa 36,14 تمام رهبران، كاهنان و مردم يهودا از اعمال قبيح قوم‌های بت‌پرست پيروی كردند و به اين طريق خانه‌ء مقدس خداوند را در اورشليم نجس ساختند.
Ezd 6,21 پس يهوديانی كه از اسارت بازگشته بودند همراه با كسانی كه از اعمال قبيح قومهای بت‌پرست دست كشيده بودند تا خداوند، خدای اسرائيل را عبادت كنند، قربانی عيد پسح را خوردند.
Ezd 9,1 پس از پايان اين امور، سران قوم اسرائيل پيش من آمدند و گفتند كه قوم و كاهنان و لاويان خود را از قومهای بت‌پرست ساكن اين ديار جدا نكرده‌اند و از اعمال قبيح كنعانی‌ها، حيتی‌ها، فرزی‌ها، يبوسی‌ها، عمونی‌ها، موآبی‌ها، مصری‌ها و اموری‌ها پيروی می‌كنند.
Ezd 9,10 «و حال ای خدای ما، پس از اين همه لطف، چه می‌توانيم بگوييم؟ در حاليكه بار ديگر از دستورات تو كه توسط انبيايت به ما داده بودی، سرپيچی كرده‌ايم. آنها به ما گفته بودند كه سرزمينی كه بزودی آن را به تصرف خود درخواهيم آورد زمينی است كه بر اثر اعمال قبيح ساكنان بت‌پرست آن نجس شده است و سراسر آن پر از فساد و پليدی است.
Ezd 9,13 اما ما مرتكب اعمال زشت و گناهان بزرگی شديم و تو ما را تنبيه كردی. ولی می‌دانيم كمتر از آنچه كه سزاوار بوديم ما را تنبيه نمودی و گذاشتی از اسارت آزاد شويم.
Neh 9,35 در سرزمين پهناور و حاصلخيزی كه به ايشان دادی از نعمت‌های فراوان تو برخوردار شدند، ولی تو را عبادت نكردند و از اعمال زشت خود دست برنداشتند.
Jb 7,20 ای خدايی كه ناظر بر اعمال آدميان هستی، آيا گناه من به تو لطمه‌ای زده است؟ برای چه مرا هدف تيرهای خود قرار داده‌ای؟ آيا من برای تو مانعی هستم؟
Jb 9,10 او اعمال حيرت‌آور می‌كند و كارهای عجيب او را حد و مرزی نيست.
Jb 22,13 ولی تو می‌گويی: «خدا چگونه می‌تواند از پس ابرهای تيره، اعمال مرا مشاهده و داوری كند؟
Jb 23,9 هنگامی كه به شمال می‌روم، اعمال او را می‌بينم، ولی او را در آنجا پيدا نمی‌كنم. به جنوب می‌روم، اما در آنجا نيز نشانی از وی نيست.
Jb 27,11 من درباره‌ء اعمال خدای قادر مطلق و قدرت او به شما تعليم خواهم داد.
Jb 36,9 خدا اعمال گناه‌آلود و تكبر ايشان را كه موجب گرفتاريشان شده به آنها نشان می‌دهد
© 2019 ERF Medien