Nápověda

Český ekumenický překlad

— Od smrti k životu

1  I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2  v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
3  I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4  Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5  probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6  Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
7  aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

— Církev z židů i pohanů

11  Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci,
12  že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
13  Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.
14  V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil
15  zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.
16  Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
17  Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
18  A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
19  Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
20  Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
21  V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
22  v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
© 2019 ERF Medien