Nápověda

Český ekumenický překlad

— Petr a Jan před radou

1  Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji,
2  rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.
3  Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer.
4  Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.
5  Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona,
6  velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu,
7  dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“
8  Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,
9  když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,
10  vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
11  Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
12  V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
13  Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
14  A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.
15  Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili:
16  „Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít.
17  Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.“
18  Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili.
19  Ale Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho.
20  Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“
21  A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo.
22  Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let.

— Utvrzení církve

23  Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší.
24  Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: „Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich,
25  ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: ‚Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí?
26  Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši.‘
27  Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil,
28  a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila.
29  Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
30  a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“
31  Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
32  Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
33  Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.
34  Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili,
35  skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.
36  Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚Syn útěchy‘ – levita původem z Kypru,
37  měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.
© 2019 ERF Medien