NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

OBVINĚNÍ LIDU - — Povolání proroka - Prorokovo manželství je znamením Hospodinova vztahu k nevěrnému lidu.

1  Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova.
2  Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: „Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.“
3  On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna.
4  I řekl mu Hospodin: “Pojmenuj ho Jizreel, neboť já zakrátko potrestám Jehúův dům za krev prolitou v Jizreelu; zruším království izraelského domu.
5  Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizreelu.“
6  Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu: „Pojmenuj ji Lórucháma (to je Neomilostněná), protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv; dost jsem jim promíjel.
7  Domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha; nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci.“
8  Když odstavila Lóruchámu, otěhotněla a porodila syna.
9  I řekl: “Pojmenuj ho Lóami (to je Nejste-lid-můj), neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh.“
© 2019 ERF Medien