Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODIN MSTITEL - Prorok oslavuje Hospodinovu vyvýšenost a ohlašuje soud nad nepřáteli.

1  Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
2  Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele.
3  Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.
4  Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu.
5  Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí.
6  Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí.
7  Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
8  Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele.
9  Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.
10  Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.
11  Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce.
12  Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat.
13  Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.
14  A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.
© 2019 ERF Medien