NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

ZNAMENÍ KONCE - — Výzva k nářku - Prorok volá k pláči pro Boží metly.

1  Slovo Hospodinovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu.
2  Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců?
3  Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení:
4  Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť.
5  Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst.
6  Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesčíslný; má zuby lví, tesáky jako lvice.
7  Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly.
8  Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí.
9  Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi.
10  Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej.
11  Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen; sklizeň na poli přišla nazmar.
12  Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí.

— Výzva k pokání - Prorok vyzývá všechny stavy ke kajícné pokoře před Bohem.

13  Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb.
14  Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu.
15  Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16  Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17  Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
18  Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží.
19  K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
20  Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
© 2019 ERF Medien