NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

— Vstupní pozdrav

1  Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:
2  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

— Díkůvzdání

3  Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
4  a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;
5  jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud
6  a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
7  Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.
8  Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
9  A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;
10  abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,
11  plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

— Osobní situace apoštolova

12  Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia,
13  takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista,
14  a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.
15  Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.
16  Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
17  druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest.
18  Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.
19  Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
20  Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
21  Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
22  Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil,
23  táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;
24  ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.
25  Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry,
26  abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.

— Napomenutí k věrnosti

27  Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
28  a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha.
29  Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;
30  vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.
© 2019 ERF Medien