Nápověda

Český ekumenický překlad

HŘÍCH LIDU A BOŽÍ SOUD - — Prorokův nářek - Abakuk volá k Hospodinu, který nezasahuje.

1  Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk.
2  Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.
3  Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry.
4  Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.

— Nástroj Božího soudu - Hospodin povolává Kaldejce, aby jimi ztrestal svévolníka.

5  Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat.
6  Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří.
7  Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo.
8  Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí.
9  Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku.
10  Z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji.
11  Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu.

— Spravedlivý Bůh - Prorok se dovolává věčného Boha. Nepřítel překračuje danou pravomoc.

12  Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme. Hospodine, pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal.
13  Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího?
14  Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo?
15  On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá.
16  Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu.
17  Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody?
© 2018 ERF Medien