Nápověda

Český ekumenický překlad

— Úkol křesťanů

1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6  který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
7  Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
8  Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.
9  Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,
10  nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.
11  Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
12  Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
13  Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
14  A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
15  Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
© 2019 ERF Medien