NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

LIST ŽIDŮM - — Syn – konečné zjevení Boží slávy

1  Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2  v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
3  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
4  a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.
5  Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘
6  A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘
7  O andělích je řečeno: ‚Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.‘
8  O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.
9  Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.‘
10  A dále: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.
11  Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv,
12  svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.‘
13  Kterému z andělů kdy řekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!‘
14  Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?
© 2019 ERF Medien