Nápověda

Český ekumenický překlad

KÉŽ TI V DEN SOUŽENÍ HOSPODIN ODPOVÍ

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2  Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!
3  Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!
4  Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. -Sela-
5  Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
6  Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
7  Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.
8  Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.
9  Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme.
10  „Hospodine, pomoz!“ Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.
© 2019 ERF Medien