Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Преброяване на боеспособните мъже

1 На първия ден от втория месец, на втората година, откакто бяха излезли от египетската страна, Господ говори на Мойсей в Синайската пустиня, в скинията на събранието и му каза:
2 „Пребройте цялото общество израилтяни според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им –
3 всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. Ти и Аарон извършете преброяване според мястото им в опълченията.
4 Заедно с вас трябва да има по един човек от всяко племе, който да е глава на семейството си.
5 А ето имената на мъжете, които ще бъдат заедно с вас: от Рувим – Елицур, Шедеуровият син;
6 от Симеон – Шелумиил, Цуришадаевият син;
7 от Юда – Наасон, Аминадавовият син;
8 от Исахар – Натанаил, Цуаровият син;
9 от Завулон – Елиав, Хелоновият син;
10 от потомците на Йосиф: от Ефрем – Елишама, Амиудовият син; от Манасия – Гамалиил, Педацуровият син;
11 от Вениамин – Авидан, Гидеониевият син;
12 от Дан – Ахиезер, Амишадаевият син;
13 от Асир – Пагиил, Охрановият син;
14 от Гад – Елиасаф, Регуиловият син;
15 от Нефталим – Ахира, Енановият син.
16 Това са избраниците на обществото, предводителите на бащините племена, хилядници на израилтяните.“
17 Тогава Мойсей и Аарон взеха тези поименно назовани мъже
18 и свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един според родовете си, според семействата си, според броя на имената на мъжете от двадесет години нагоре,
19 както Господ бе заповядал на Мойсей. И той извърши преброяването им в Синайската пустиня.
20 Най-напред бяха потомците на Рувим, първородния син на Израил, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
21 От Рувимовото племе бяха преброени четиридесет и шест хиляди и петстотин души.
22 След това потомците на Симеон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
23 От Симеоновото племе бяха преброени петдесет и девет хиляди и триста души.
24 След това потомците на Гад, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
25 От Гадовото племе бяха преброени четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
26 След това потомците на Юда, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
27 От Юдовото племе бяха преброени седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.
28 След това потомците на Исахар, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагор.
29 От Исахаровото племе бяха преброени петдесет и четири хиляди и четиристотин души.
30 След това потомците на Завулон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
31 От Заволоновото племе бяха преброени петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
32 След това потомците на Йосиф: от Ефремовите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре;
33 от Ефремовото племе бяха преброени четиридесет хиляди и петстотин души.
34 От Манасиевите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
35 От Манасиевото племе бяха преброени тридесет и две хиляди и двеста души.
36 След това потомците на Вениамин, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
37 От Вениаминовото племе бяха преброени тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
38 След това потомците на Дан, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
39 От Дановото племе бяха преброени шестдесет и две хиляди и седемстотин души.
40 След това потомците на Асир, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
41 От Асировото племе бяха преброени четиридесет и една хиляди и петстотин души.
42 След това потомците на Нефталим, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре.
43 От Нефталимовото племе бяха преброени петдесет и три хиляди и четиристотин души.
44 Това са изброените, които Мойсей и Аарон преброиха заедно с предводителите на Израил – дванадесетте мъже, всеки глава на семейството си.
45 Така всички преброени израилтяни според семействата им от двадесет години нагоре, всички боеспособни в Израил,
46 всички те бяха общо на брой шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
47 А тези сред тях, които бяха левити според бащиното им племе, не бяха преброени.

Отделяне на левитите

48 Защото Господ рече на Мойсей:
49 „Само броя на Левиевото племе не прибавяй към израилтяните;
50 на левитите повери скинията на откровението, всичките ѝ принадлежности и всичко, което е при нея; нека те носят скинията и всичките ѝ принадлежности, да извършват служението около нея и да се разполагат на стан около скинията.
51 И когато трябва да се пренася скинията, левитите да я вдигат, и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; ако пък външен човек се доближи до нея, да бъде умъртвен.
52 Израилтяните трябва да се разполагат на стан, всеки на своето място и всеки при знамето си – според мястото си в опълченията,
53 а левитите трябва да се разполагат на стан около скинията на откровението, за да не падне Божият гняв върху обществото на израилтяните; левитите да стоят на стража при скинията на откровението.“
54 Така и сториха израилтяните; както бе заповядал Господ на Мойсей, така и сториха.
© 2019 ERF Medien