Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Окончателно завладяване на Ханаан след Иисус Навин

1 След смъртта на Иисус израилтяните се допитаха до Господа с думите: „Кой от нас пръв да потегли, за да воюва против ханаанците?“
2 Тогава Господ отговори: „Юда да потегли първи. Ето Аз вече предавам тази земя под негова власт.“
3 А мъжете от племето на Юда казаха на мъжете от братовото племе на Симеон: „Потеглете заедно с нас към областта, която ни е определена с жребий, за да воюваме с ханаанците. След това ние ще потеглим заедно с вас към определената ви с жребий област.“ Така Симеоновото племе тръгна с тях.
4 Тогава мъжете от племето на Юда потеглиха. Господ предаде ханаанците и ферезейците под тяхна власт и те избиха десет хиляди души от тях във Везек.
5 В град Везек се натъкнаха на цар Адони-Везек, воюваха с него и разбиха ханаанците и ферезейците.
6 Адони-Везек побягна, но те го подгониха, хванаха го и отсякоха палците на ръцете и на краката му.
7 Тогава Адони-Везек каза: „Седемдесет царе с отсечени палци на ръцете и краката си са събирали трохи под трапезата ми; както съм правил аз, така ми въздаде и Бог.“ Доведоха го в Йерусалим, където и умря.
8 Мъжете от племето на Юда воюваха против Йерусалим, превзеха го и го поразиха с меч, града предадоха на огън.
9 След това те тръгнаха да воюват с ханаанците, които живееха в планините, в южната земя и в низините.
10 Те воюваха също с ханаанците, които живееха в Хеврон1 – името на Хеврон по-рано беше Кириат-Арба; те убиха Шешай, Ахиман и Талмай.
11 Оттук потеглиха против жителите на Давир – името Давир по-рано беше Кириат-Сефер.
12 Тогава Халев каза: „Този, който порази Кириат-Сефер и го превземе, на него ще дам за жена дъщеря си Ахса.“
13 Превзе го Готониил, син на Кеназ, по-малкия брат на Халев. Затова Халев му даде за жена дъщеря си Ахса.
14 Когато тя беше доведена при него, Готониил я уговори да измоли от баща си една нива. Тогава тя слезе от осела. Халев я попита: „Какво искаш?“
15 Тя му отговори: „Прояви към мене благоволение – понеже ти ми даде южна суха земя, дай ми сега и водни извори.“ Затова Халев ѝ даде горните извори и долните извори.
16 Потомците на кенееца Йотор, тъст на Мойсей, тръгнаха от Града на палмите заедно с юдеите за юдейската пустиня, която е на юг от Арад, дойдоха и се заселиха сред народа.
17 Мъжете от племето на Юда потеглиха заедно със сънародниците си от племето на Симеон и поразиха ханаанците, които живееха в Цефат, обрекоха града на изтребление и нарекоха този град Хорма.
18 Мъжете от племето на Юда превзеха също така и Газа с околностите ѝ, Аскалон с околностите му, както и Екрон с околностите му2.
19 Господ беше с мъжете от племето на Юда. Така завладяха планината, но не можаха да прогонят жителите на долината, защото те имаха железни колесници.
20 А на Халев те дадоха Хеврон, както бе говорил Мойсей3, и Халев изгони оттам тримата синове на Енак.
21 Но мъжете от племето на Вениамин не можаха да прогонят йевусейците, които живееха в Йерусалим. Затова и до днес йевусейците живеят заедно с вениаминците в Йерусалим.
22 Също и мъжете от племето на Йосиф потеглиха против Ветил и Господ беше с тях.
23 Те пратиха хора да огледат Ветил; а името на града беше по-рано Луз.
24 Съгледвачите видяха един човек, който излизаше от града, и му казаха: „Покажи ни откъде може да се влезе в града и ние ще проявим милост към тебе.“
25 Той им показа входа на града и те поразиха града с меч, а този човек с всичките му роднини оставиха живи.
26 Този човек отиде в земята на хетейците и построи град, и го нарече Луз. Това е името му и до днес.
27 Но Манасиевото племе не можа да прогони жителите на Бет-Сан и принадлежащите му области, жителите на Таанах и принадлежащите му области, жителите на Дор и принадлежащите му области, жителите на Ивлеам и принадлежащите му области, жителите на Мегидон и принадлежащите му области. Така ханаанците успяха да останат да живеят в тази земя.
28 А когато израилтяните станаха силен народ, наложиха на ханаанците принудителен труд, но не ги прогониха съвсем от страната.
29 Ефремовото племе също не можа да прогони живеещите в Газер ханаанци; и ханаанците живееха в Газер между тях.
30 Завулоновото племе също не можа да прогони жителите на Китрон, нито жителите на Нахлол и ханаанците живееха между тях, но бяха подложени на принудителен труд.
31 Асировото племе също не можа да прогони жителите на Ако, нито жителите на Сидон и Ахлав, на Ахзив, Хелва, Афек и Рехов.
32 Затова от Асировото племе живеят между местните жители, ханаанците, понеже не ги прогониха.
33 Също и Нефталимовото племе не можа да прогони жителите на Ветсамис и на Бет-Анат и затова живее заедно с местните жители, ханаанците. Но все пак жителите на Ветсамис и на Бет-Анат бяха подложени на принудителен труд.
34 Аморейците принудиха мъжете от Дановото племе да се оттеглят в планинската област, понеже не им позволяваха да слизат в равнината.
35 Така аморейците успяха да останат да живеят в планината Херес4, в Айалон и Шаалвим. Но по-късно Йосифовото племе ги победи и те също бяха подложени на принудителен труд.
36 Границите на аморейците5 се простираха от възвишението Акравим към Села и по-нататък.
1 В Септуагинта е добавено: „от рода на Енак“.
2 В Септуагинта е добавено: „и Азот с околностите му“.
3 В Септуагинта е добавено: „И там получи в наследство трите града на синовете на Енак“.
4 В Септуагинта е добавено: „Където има мечки и лисици“.
5 В Септуагинта е добавено: „Идумея“.
© 2019 ERF Medien