Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Проповедта на Йоан Кръстител

1 Начало на Евангелието1 на Иисус Христос, Божия Син,
2 както е писано у пророците: „Ето Аз изпращам пред лицето Ти Своя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.
3 Гласът на викащия в пустинята призовава: ‘Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог’.“
4 Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове.
5 И излизаха при него от цялата страна Юдея и всички жители на Йерусалим и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си.
6 А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, ядеше акриди и див мед.
7 Той възвестяваше: „След мене идва по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките Му.
8 Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“

Кръщението на Иисус Христос и изкушението

9 В онези дни Иисус дойде от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан.
10 И докато излизаше от водата, видя небесата отворени и Духът като гълъб да слиза върху Него.
11 Тогава прозвуча глас от небесата: „Ти си Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение.“
12 Веднага след това Духът Го изведе в пустинята.
13 И Той беше в пустинята четиридесет дена, изкушаван от Сатаната; беше със зверовете и ангелите Му служеха.

Начало на общественото служение на Иисус Христос в Галилея

14 А след като Йоан бе затворен, Иисус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство.
15 Той казваше: „Времето се изпълни и наближи Божието царство. Покайте се и повярвайте в благовестието.“

Призоваване на първите апостоли

16 А като вървеше покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
17 Тогава Иисус им каза: „Последвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“
18 И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след Него.
19 А като отиде малко по-нататък, Той видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, също в лодка, да приготвят мрежите си
20 и веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и тръгнаха след Него.

Дейност в Капернаум

21 След това дойдоха в Капернаум и още в следващата събота Той влезе в синагогата и поучаваше.
22 Те се чудеха на учението Му, понеже Той ги поучаваше с божествена власт, а не като книжниците.
23 В тяхната синагога имаше човек с нечист дух, който извика:
24 „Какво общо имаш Ти с нас, Иисусе от Назарет? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те кой си Ти – Божият Светия.“
25 Но Иисус му рече с укор: „Млъкни и излез от него!“
26 Тогава нечистият дух го разтърси, изкрещя със силен глас и излезе от него.
27 И всички се смаяха, така че се питаха един друг и казваха: „Какво е това? Та това е ново учение, тъй като Той заповядва властно на нечистите духове и те Му се покоряват!“
28 Слухът за Него веднага се разнесе по цялата Галилейска околност.

Излекуване на тъщата на Петър и на други болни

29 Щом излязоха от синагогата, отидоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.
30 А тъщата на Симон лежеше болна със силна треска и веднага Му казаха за нея.
31 Тогава Той се приближи, хвана я за ръката и я изправи. Треската веднага я остави и тя им прислужваше.
32 А привечер по заник слънце доведоха при Него всички болни и обхванати от бесове.
33 Целият град се бе събрал пред вратата.
34 Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да казват, че Го познават2.

Иисус Христос се моли и проповядва на други места в Галилея*

35 А на сутринта, като стана в тъмни зори, Иисус излезе и се отдалечи на уединено място, и там се молеше.
36 Симон и онези, които бяха с него, тръгнаха след Иисус
37 и като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“
38 Той им каза: „Да отидем на друго място по близките селища, за да проповядвам и там, защото затова съм излязъл.“
39 И Той тръгна да проповядва по синагогите им из цяла Галилея и да изгонва бесове.

Изцеляване на прокажен

40 Тогава един прокажен дойде при Него, молеше Го на колене и Му каза: „Ако искаш, можеш да ме очистиш.“
41 А Иисус, като се смили, протегна ръката Си, докосна го и му рече: „Искам, бъди чист!“
42 И веднага проказата се махна от него и той стана чист.
43 Като го изгледа строго, Иисус го отпрати веднага
44 и му рече: „Виж, нищо не казвай на никого, но иди, покажи се на свещеника и принеси за очистването си, каквото е заповядал Мойсей, за свидетелство пред тях.“
45 А той излезе и започна да разказва за случилото се, така че Иисус не можеше да влезе открито в града, но пребиваваше отвън по пустинни места. И все пак при Него идваха отвсякъде.
1 Благата вест от Иисус Христос и за Него.
2 Т.е. да казват, че Той е Христос.
© 2019 ERF Medien