Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос – до верните последователи на Иисус Христос в Ефес:
2 благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Прослава на Бога за спасението чрез Иисус Христос

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който ни благослови чрез Христос с всяко духовно благословение от небесата,
4 както и ни избра чрез Него, преди да бъде създаден светът, за да бъдем святи и непорочни пред Него чрез своята любов –
5 Той ни предопредели да бъдем осиновени чрез Иисус Христос, по благоволението на Своята воля,
6 за прослава на Неговата величествена благодат, с която ни е облагодарил чрез Своя възлюбен Син1.
7 Благодарение на Него имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете ни според богатството на Неговата благодат,
8 която изобилно ни дарява заедно с безпределна премъдрост и разум.
9 Той ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, което предварително бе решил в Себе Си,
10 за да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената.
11 Чрез Него бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си,
12 за да бъдем за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христос.
13 Чрез Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието за вашето спасение, и повярвахте, получихте печата на обещания Свети Дух,
14 Който е залог за нашето наследство, за да се изкупят вярващите за похвала на Божията слава.

Молитва за духовен напредък

15 Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи,
16 не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите си –
17 Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отецът на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,
18 и да просветли очите на сърцето ви, за да разберете каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото славно наследство
19 и колко безмерно е величието на Неговата мощ у нас, които вярваме, чрез действието на крепката Му сила.
20 С тази сила Той действа спрямо Христос, като Го възкреси от мъртвите и постави на небесата от дясната Си страна,
21 над всяко началство, власт, сила, господство и над всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия,
22 и подчини всичко под нозете Му, като Го постави над всичко Глава на Църквата,
23 която е Негово тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всичко.
1 В някои ръкописи липсва: „чрез Своя възлюбен Син“.
© 2019 ERF Medien