Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Обещание за изпращане на Светия Дух

1 Първата книга1, Теофиле, написах за всичко, което Иисус започна да върши и да учи
2 до деня, когато се възнесе, като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които бе избрал.
3 На тях с много доказателства представи Себе Си жив след Своето страдание, като им се явяваше в продължение на четиридесет дена и говореше за Божието царство.
4 И когато беше заедно с тях, Той им заповяда: „Не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отец, за което сте слушали от Мене,
5 защото Йоан кръщаваше с вода, а вие след няколко дена ще бъдете кръстени със Светия Дух.“

Възнесение на Иисус Христос

6 А събралите се Го питаха: „Господи, дойде ли времето да възстановиш царството на Израил?“
7 Той им рече: „Не се пада на вас да знаете времето или часа, които Отец е определил чрез Своята власт,
8 но вие ще получите сила, когато слезе върху вас Светият Дух, и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и чак до края на земята.“
9 И като каза това, докато те все още Го гледаха, Той се издигна нагоре и облак Го скри от очите им.
10 И както се взираха към небето, докато Той се издигаше, ето пред тях застанаха двама души в бели дрехи
11 и рекоха: „Галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.“

Избиране на Матия за апостол

12 Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон2, която се намира близо до Йерусалим – на един съботен път разстояние.
13 И като дойдоха, качиха се в горната стая, където отсядаха: Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилота, и Юда Яковов.
14 Те всички в единомислие прекарваха в усърдна молитва заедно с някои жени, с Мария, майката на Иисус, и с Неговите братя.
15 В онези дни Петър се изправи сред учениците – а бяха се събрали около сто и двадесет души – и рече:
16 „Братя! Трябваше да се изпълни написаното, което бе предрекъл Светият Дух чрез устата на Давид за Юда, водача на онези, които заловиха Иисус.
17 Защото той бе причислен към нас и получи жребия на това служение,
18 но с наградата за злодеянието си придоби нива и като се строполи, пръсна се през средата и всичките му вътрешности се изсипаха.
19 И това стана известно на всички жители на Йерусалим. Затова нарекоха тази нива на техен език Акелдама, тоест кръвна нива.
20 Защото в книгата на псалмите е написано: ‘Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и званието му друг да вземе.’
21 И тъй, нужно е един от тези мъже, които бяха с нас през цялото време, докато общуваше с нас Господ Иисус –
22 откакто бе кръстен от Йоан до деня, когато се възнесе от нас, – да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.“
23 Тогава предложиха двама: Йосиф – наричан Варсава, който получи и името Юст, и Матия.
24 След това се помолиха с думите: „Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи кого от тези двамата си избрал
25 да приеме жребия на това служение и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.“
26 Хвърлиха жребий за тях и жребият се падна на Матия. И той бе причислен към единадесетте апостоли.
1 Т.е. Евангелието от Лука.
2 Т.е. разстояние от 2000 крачки.
© 2019 ERF Medien