Nápověda

Český ekumenický překlad

Vystoupení kněze Matitjáše

1 V těch dnech povstal Matitjáš, syn Jóchanana, syna Šimeónova. Byl knězem ze synů Jójaríbových z Jeruzaléma, ale bydlel v Módeínu.
2 Měl pět synů: Jóchanana zvaného Gaddí,
3 Šimeóna zvaného Thassi,
4 Judu zvaného Makabejský,
5 Eleazara zvaného Auaran, Jónatana zvaného Apfús.
6 Viděl, jak se lidé rouhají v Judsku i v Jeruzalémě, a zvolal:
7 „Běda mně, že jsem se narodil, abych viděl zkázu svého lidu, zkázu svatého města! Mám tu klidně sedět, když je město vydáno do rukou nepřátel a svatyně do rukou cizáků?
8 Jeho chrám je jako muž beze cti.
9 Všechno, co bylo jeho slávou, odvlekli jako kořist, na ulicích zabíjeli jeho děti, jeho jinoši zhynuli mečem nepřítele.
10 Který pronárod ještě u nás nevládl a nekořistil?
11 Všechna okrasa byla vzata městu, jež dříve svobodné se teď stalo otrokem.
12 Hle, co nám bylo svaté, krásné a slavné, pohané zpustošili a znesvětili.
13 K čemu je nám ještě život?“
14 Pak roztrhl Matitjáš a jeho synové svá roucha, oblékli žíněný šat a hořce naříkali.
15 Královi lidé, nutící lid k odpadnutí, přišli také do města Módeínu, aby zde dohlédli na konání obětí.
16 Sešli se k nim mnozí Izraelci, i Matitjáš a jeho synové přišli na shromáždění.
17 Královi lidé oslovili Matitjáše: „Jsi popředním v tomto městě, jsi slavný a vlivný, máš za sebou syny a přátele,
18 předstup tedy jako první a učiň, co král nařizuje, jako to udělal lid ostatních národů i judští mužové a ti, kdo zůstali v Jeruzalémě. Pak budete královými přáteli ty i tvoji synové; poctí vás stříbrem, zlatem a mnohými dary.“
19 Matitjáš mocným hlasem odpověděl: „I když všechny národy v králově říši krále poslouchají a každý od náboženství svých otců odpadá a podrobuje se královým nařízením,
20 já i moji synové a přátelé budeme žít podle smlouvy našich otců.
21 Bože chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení.
22 Králových nařízení neuposlechneme a od svého náboženství se neodchýlíme napravo ani nalevo!“
23 Když domluvil, předstoupil jeden židovský muž před očima všech, aby obětoval na oltáři v Módeínu podle králova nařízení.
24 Když to Matitjáš uviděl, rozhorlil se do hloubi duše a zachvácen spravedlivým hněvem vrhl se na něho a u oltáře ho zabil.
25 Současně zabil i králova zmocněnce, který vynucoval oběti, a rozbořil oltář.
26 Horlil pro Zákon, jak to učinil kdysi Pinchas Zimrímu, synu Salómovu.
27 Potom Matitjáš provolával po městě: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zachovává smlouvu, ať jde za mnou!“
28 Nato on a jeho synové uprchli do hor a všechno, co měli, zanechali ve městě.

Vzpoura a úspěch

29 Do pouště tehdy odcházeli mnozí, kdo hledali právo a spravedlnost. Usazovali se tam
30 se svými dětmi, ženami a stády, neboť zlé časy na ně tvrdě dolehly.
31 Královským úředníkům a vojenské posádce v Jeruzalémě, v Davidově městě, bylo oznámeno, že se mužové mařící královské rozkazy uchýlili do úkrytů v poušti.
32 Mnoho vojáků se vydalo je stíhat, dostihli je, obklíčili a chystali se napadnout je v den sobotní.
33 Vyzývali je: „Zanechte odporu! Vyjděte a učiňte, co nařizuje král, a budete žít!“
34 Odpověděli: „Nevyjdeme a neučiníme, co nařizuje král; ani za nic neposkvrníme sobotu.“
35 Vojáci tedy na ně bezodkladně udeřili,
36 ale oni jim neodpovídali ani kamenem po nich nehodili ani úkryty nezatarasili.
37 Říkali si: „Raději všichni zemřeme ve své bezúhonnosti; nebe i země jsou svědky, že je to nespravedlivé vraždění.“
38 A tak na ně vojáci zaútočili, přestože byla sobota; zahynuli všichni i jejich ženy a děti i stáda, téměř tisíc lidí.
39 Když se to Matitjáš a jeho přátelé dozvěděli, velmi nad nimi hořekovali.
40 Ujistili se navzájem: „Jestli všichni uděláme to, co udělali naši bratří, a nebudeme s pohany bojovat za svůj život a za Boží příkazy, co nejdříve nás vyhladí z povrchu země.“
41 Toho dne rozhodli: „Proti každému, kdo proti nám začne válku, budeme bojovat i v den sobotní! Nedáme se pobít, abychom jako naši bratří zemřeli v úkrytech.“
42 Tehdy se k nim přidala skupina chasídů, statečných bohatýrů v Izraeli, věrně oddaných Zákonu.
43 Přidali se i ti, kdo uprchli před zlými poměry, a byla to dobrá posila.
44 Postavili vojsko a ve svém hněvu a ve svém rozhořčení pobíjeli hříšníky a svévolníky. Ostatní se rozutekli mezi pohany, aby se zachránili.
45 Matitjáš a jeho druhové vojensky procházeli zemí, bořili oltáře
46 a obřezávali neobřezané děti, které našli na území Izraele.
47 Pronásledovali zpupné nepřátele a dílo se jim dařilo.
48 Vytrhli Zákon z rukou pohanů a jejich králů a nedopustili, aby ten hříšník pozdvihl roh.

Smrt Matitjášova

49 Když se přiblížil den Matitjášovy smrti, řekl svým synům: „Nyní má u nás vládu zpupnost a drtí nás potupa, přišel čas pohromy a zuřivého hněvu.
50 Vy, děti, horlivě zastávejte Zákon a buďte hotovi dát své životy za smlouvu našich otců.
51 Mějte na paměti činy, které vykonali ve své době vaši otcové, a získáte si velkou slávu a jméno navěky.
52 Abraham byl přece skrze zkoušku shledán věrným a bylo mu to počítáno za spravedlnost.
53 Josef zachoval přikázání i ve chvíli velké úzkosti a stal se pánem Egypta.
54 A náš otec Pinchas pro svou velkou horlivost dostal smlouvu trvalého kněžství.
55 Jozue, protože splnil rozkaz, stal se soudcem v Izraeli.
56 Káleb, protože vydal svědectví před shromážděním, dostal úděl v zemi.
57 David byl za své milosrdenství odměněn dědičně královským trůnem navěky.
58 Elijáš, protože velice horlil pro Zákon, byl vzat do nebe.
59 Chananjáš, Azarjáš a Míšael  byli pro svou víru zachráněni z ohně,
60 Daniel byl pro svou bezúhonnost vyrván z tlamy lvů.
61 Tak uvažte, že od pokolení do pokolení ti, kdo doufali v Boha, neklesli.
62 Nebojte se řečí hříšníka, jeho sláva skončí v hnoji mezi červy.
63 Dnes je na vrcholu a zítra už tu není, protože se obrátil v prach a je veta po jeho plánech.
64 Děti, vzmužte se a statečně stůjte při Zákonu, protože v něm dojdete slávy.
65 Vím, že váš bratr Šimeón je muž rozvážný, bude vám otcem, vždycky ho poslouchejte.
66 Juda Makabejský, od mládí udatný bohatýr, bude velitelem vojska a povede boj všeho lidu.
67 Shromážděte k sobě všechny, kdo žijí podle Zákona, a pomstěte křivdu spáchanou na našem lidu.
68 Dejte odplatu pohanům a pevně se držte předpisů Zákona.“
69 Potom jim požehnal a byl uložen ke svým otcům.
70 Zemřel ve stém čtyřicátém šestém roce helénské éry a byl pohřben v hrobce svých předků v Módeínu. Všechen Izrael jej hořce oplakával.
© 2019 ERF Medien