Nápověda

Český ekumenický překlad

PROČ SE PRONÁRODY BOUŘÍ

1  Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
2  Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho:
3  „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“
4  Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
5  Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem:
6  „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“
7  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
8  Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
9  Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“
10  Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!
11  Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
12  Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!
© 2019 ERF Medien