NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti edómského krále,
2  sešlu na Moáb oheň a ten pozře paláce Kerijótu. Moáb zemře ve hřmotu vřavy za válečného ryku při zvuku polnice.
3  Vyplením soudce z jeho středu, všechny jeho velmože pobiji s ním, praví Hospodin.
4  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodinův zákon a nedbali na jeho nařízení – zavedly je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové –,
5  sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.

— Soud nad Izraelem - Také Izrael, lid obdařený zvláštní Boží přízní, bude souzen pro svá přestoupení.

6  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý, toto neodvolám, protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků.
7  Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země, pokorné zavádějí na scestí, syn i otec chodí za nevěstkou, a tak znesvěcují moje svaté jméno.
8  Rozvalují se na zabavených oděvech při každém oltáři. Vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha.
9  Já jsem zničil před nimi Emorejce vysoké jako cedry a pevné jako duby. Zničil jsem je od koruny až ke kořenům.
10  Já jsem vás vyvedl z egyptské země, vodil jsem vás čtyřicet let pouští a pak jste obsadili emorejskou zemi.
11  Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry. Není tomu tak, synové Izraele? je výrok Hospodinův.
12  Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“
13  Hle, já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů.
14  Hbitý neuteče, silný nebude moci užít své síly, bohatýr se nezachrání.
15  Lučištník neobstojí, rychlonohý neunikne, jezdec na koni se nezachrání.
16  Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův.
© 2019 ERF Medien